ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

---

 

Συνδέσεις στο διαδίκτυο (LINKS)

European Federation of Biotechnology  

International Society for Molecular Recognition

European Information Network on Separation Technology

Federation of European Biochemical Societies

Computation Biology Tools

Protein Engineering links

 

 

  Return to EET Home Page

 

 

Sample Picture