ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ιστορικό του Εργαστηρίου

 

Το Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1991, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 117, ΦΕΚ 46/21-3-1991 στο οποίο περιλαμβάνεται και ο σχετικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του. Στο τέλος του ιδίου έτους ανέλαβε τα καθήκοντα του το πρώτο εκλεγμένο μέλος Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, ο αναπλ. καθηγητής Ι. Κλώνης. Στη φάση αυτή το Εργαστήριο δεν διέθετε τον βασικό επιστημονικό εξοπλισμό και τη σχετική υποδομή, απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να δραστηριοποιηθεί ερευνητικά.

 

Καθοριστικό ρόλο στην επιστημονική ανάπτυξη και εξέλιξη του Εργαστηρίου αποτέλεσε η συμμετοχή του στα προγράμματα STRIDE και EUREKA. Από τα προγράμματα αυτά εξασφαλίστηκε ο απαραίτητος σύγχρονος επιστημονικός εξοπλισμός και η υποδομή για τη δυναμική και ταχεία προώθηση της έρευνας σε κρίσιμους τομείς της ενζυμικής τεχνολογίας. Στο δυναμικό του Εργαστηρίου είναι ενταγμένα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δύο  μέλη Δ.Ε.Π., ο καθηγητής Ι. Κλώνης και ο αναπληρωτής καθηγητής Ν. Λάμπρου, και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π., η Κα Ε. Παππά, χημικός του Ε.Κ.Π.Α. με Μ.Δ.Ε.. Ωστόσο, η παρουσία παραγωγικών και ποιοτικών μη-μόνιμων μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και πτυχιακών φοιτητών, βοήθησε τα μέγιστα ώστε να παράγεται σταθερά ερευνητικό έργο διεθνώς ανεγνωρισμένο και δημοσιευμένο σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η επιτυχής υλοποίηση ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Η επιτυχής κατάληξη τέτοιων έργων, συνεπώς και η ανάπτυξη του Εργαστηρίου, βασίστηκε στη συνέπεια και την εργατικότητα των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

 

Το ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου, αυτοδύναμα ή και σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ερευνά επίκαιρα θέματα της ενζυμικής (βιο)τεχνολογίας, όπως:

  • η ανάπτυξη μεθόδων καθαρισμού ενζύμων βασισμένων στη χρωματογραφία συγγένειας, εφαρμόσιμων σε παρασκευαστική/μεγάλη κλίμακα,

  • ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η μελέτη βιομιμητικών μορίων, χρησιμοποιώντας βιοϋπολογιστική και μοριακή μοντελοποίηση, με σκοπό την εφαρμογή τους στον καθαρισμό και την μελέτη ενζύμων,

  • η ενζυμική μηχανική και η μελέτη του ενζυμικού μορίου, με σκοπό τη δημιουργία ενζύμων με νέες  και/ή βελτιωμένες ιδιότητες, εφαρμόζοντας τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA,

  • τα ακινητοποιημένα ένζυμα και οι εφαρμογές τους στην κατασκευή ενζυμικών βιοαισθητήρων (biosensors) με σκοπό τον προσδιορισμό μεταβολιτών, χημικών και φαρμακευτικών ενώσεων, αγροχημικών, ξενοβιοτικών και άλλων μορίων.

 

 

Return to EET Home Page