Στοιχεία Οργανικής Χημείας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΧΧΧΧΧ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Οργανικής Χημείας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διάφορες μορφές διδασκαλίας 5 5
Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.xxx.aua.gr/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
Κύριος σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές της Οργανικής Χημείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή και λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς (βιομόρια, φάρμακα και ρυπαντές). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίσει:

 • τις βασικές αρχές της Οργανικής Χημείας (επαγωγικό φαινόμενο, μεσομέρεια, συντονισμός, υβριδισμός άνθρακα).
 • την ονοματολογία, δομή και ιδιότητες των μελών των σπουδαιότερων ομόλογων σειρών της Οργανικής Χημείας και οι σπουδαιότερες αντιδράσεις τους.
 • τη δομή και λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς, και
 • τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζει-κατανοεί τις δομές των μορίων και τις βασικές αντιδράσεις των ομολόγων σειρών της Οργανικής Χημείας.
 • κατανοεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες της στερεοχημείας.
 • γνωρίζει τις βασικές αρχές των κύριων φασματοσκοπικών τεχνικών (υπεριώδους, υπερύθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και μαζών) και τις εφαρμογές τους για τον προσδιορισμό της δομής των οργανικών ενώσεων.
 • διακρίνει τις κύριες κατηγορίες των οργανικών ενώσεων & βιομορίων, να κατανοεί τις ιδιότητες και τον βιολογικό τους ρόλο όπως και τους βασικούς μηχανισμούς δράσης τους.
 • χειρίζεται με άνεση τον εργαστηριακό εξοπλισμό, χρησιμοποιεί τις τεχνικές που διδάχθηκε για την επίλυση προβλημάτων και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία (στο εργαστήριο)

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Ηλεκτρονικές Θεωρίες (ατομική δομή, τροχιακά, δεσμοί, υβριδισμός άνθρακα, επαγωγικό φαινόμενο, μεσομέρεια, συντονισμός).
 • Στερεοχημεία (γενικές έννοιες, ασύμμετροι άνθρακες – μόρια, τρισδιάστατη δομή μορίων, εναντιομερείς και διαστερεομερείς δομές, μεσο-ενώσεις, ρακεμικά μίγματα, διαμόρφωση-ελεύθερη περιστροφή, Ε ή Ζ στερεοαπεικόνιση).
 • Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
 • Ταξινόμηση αντιδράσεων και αντιδραστηρίων – γενικοί μηχανισμοί αντιδράσεων (προσθήκη, αντικατάσταση). Οξύτητα – βασικότητα μορίων
 • Φασματοσκοπία -Προσδιορισμός δομής (βασικές αρχές και εφαρμογές στον προσδιορισμό δομής)

o Υπεριώδες

o Υπέρυθρο

o Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός

o Φασματομετρία μαζών

 • Χημεία Λειτουργικών Ομάδων (δομή, δραστικότητα, σημαντικότερες αντιδράσεις)

o Αλκάνια

o Αλκένια

o Αλκύνια

o Αλκυλαλογονίδια,

o Αλκοόλες, αιθέρες

o Καρβονυλικές ενώσεις

o Οξέα και παράγωγα

o Αμίνες

o Αρωματικές ενώσεις

o Ετεροκυκλικές ενώσεις

 • Βιομόρια (εφαρμογές και χρησιμότητα)

o Υδατάνθρακες (αλδόζες, κετόζες, μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες, D ή L σάκχαρα, προβολές Fischer, Haworth και διαμόρφωση ανακλίντρου και βασικές ιδιότητες-αντιδράσεις των μονοσακχαριτών)

o Αμινοξέα –Πεπτίδια –Πρωτεΐνες (οξεοβασική συμπεριφορά, δομή-σύνθεση (αλληλουχία) πεπτιδίων, δομές πρωτεϊνών

o Λιπίδια (λιπαρά οξέα-λίπη-έλαια-τριγλυκερίδια)

o Ισοπρενοειδείς ενώσεις (τερπενοειδή-καροτενοειδή-στεροειδή)

o Βιταμίνες-Ορμόνες

o Νουκλεϊκά Οξέα ( πουρίνες, πυριμιδίνες, νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια, DNA και RNA)

 • Εργαστηριακές Ασκήσεις με αντικείμενο:

o Εισαγωγικές έννοιες στις εργαστηριακές τεχνικές

o Διαχωρισμός μιγμάτων: Διήθηση, Φυγοκέντρηση

o Εκχύλιση

o Απομόνωση βενζοϊκού οξέως

o Αντίδραση με νινυδρίνη

o Υδρόλυση αμιδίων

o Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

o Χρωματογραφία στήλης

o Φασματοφωτομετρικός Προσδιορισμός Ι

o Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός ΙΙ

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Παρουσιάσεις powerpoint και προβολές video σε διαλέξεις-εργαστήριο

Δοκιμασία αυτοαξιολόγησης
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Ατομική Εργασία (4) 16
Ομαδική Εργασία (1) 4
Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

85
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Μάθημα 65%

Γραπτές Εξετάσεις

Εργαστήριο 35%

Τεστ πριν από κάθε άσκηση 30%

Βαθμολόγηση εργαστηριακής επίδοσης 30%

Ατομικές Εργασίες 40%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Σε κάθε διάλεξη θα παρουσιάζεται-διατίθεται η διδακτέα ύλη ως παρουσίαση power-point, συνοδευόμενη από σχετικές σημειώσεις.
 • «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», John McMurry, Πανεπ. Εκδόσεις Κρήτης.
 • «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», L.G. WADE Jr., εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 2

 

Αναλυτικότερα, θα:

 • γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ονοματολογίας για να ονομάζει σωστά τις απλές οργανικές ενώσεις
 • αναγνωρίζει πιθανό στερεογονικό κέντρο ένωσης και διακρίνει εναντιομερείς, διαστερεομερείς δομές και τις μεσο-ενώσεις.
 • ονομάζει σωστά ισομερή ενώσεων με διπλούς δεσμούς με Ε ή Ζ στερεοαπεικόνηση.
 • αναγνωρίζει τις δομές, λειτουργικές ομάδες των οργανικών μορίων και να υπολογίζει τις τυχόν όξινες ή βασικές τους ιδιότητες.
 • γνωρίζει τις πλέον χαρακτηριστικές αντιδράσεις των μορίων και τις εφαρμογές και χρησιμότητά τους.
 • γνωρίζει τους υδατάνθρακες (αλδόζες, κετόζες, μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες, D ή L σάκχαρα), σχεδιάζει μονοσακχαρίτες (προβολές Fischer, Haworth και διαμόρφωση ανακλίντρου), γνωρίζει τους κυριότερους βιολογικούς τους ρόλους.
 • γνωρίζει τα αμινοξέα–πεπτίδια–πρωτεΐνες, κατανοεί την οξεοβασική συμεπριφορά των αμινοξέων, τη δομή και σύνθεση των πεπτιδίων και τις δομές των πρωτεϊνών
 • γνωρίζει τη διαδικασία βιοσύνθεσης των ισοπρενοειδών μορίων (τερεπνοειδή, καροτενοειδή, στεροειδή), εντοπίζει τις μονάδες του ισοπρενίου σε αυτά και τις σημαντικότερες βιολογικές τους λειτουργίες
 • γνωρίζει τη δομή, ιδιότητες των κορεσμένων-ακόρεστων λιπαρών οξέων και όλων των βιταμινών
 • γνωρίζει τη χημική σύσταση, δομή και βιολογικό ρόλο των πουρινών, πυριμιδινών, νουκλεοζιτών, νουκλεοτιδίων και νουκλεϊκών οξέων.
 • αναγνωρίζει συμπληρωματικές αλληλουχίες γνωστών αλληλουχιών DNA ή RNA
 • εφαρμόζει τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές για τον προσδιορισμό της δομής των οργανικών ενώσεων