Διαλέξεις-Ομιλίες

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων και η νέα ΚΑΠ
Από την Αλχημεία…στη Χημεία…και την Καθημερινότητα
Αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων & παραπροϊόντων για την προστασία της δημόσιας υγείας
Έρευνα & Τεχνολογία, Ποιότητα & Πιστοποίηση Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ανάδειξη, Βελτίωση & Προώθηση των Παραδοσιακών Προϊόντων
Ερευνητικές Δραστηριότητες στο ΓΠΑ
Αξιοποίηση αποβλήτων οινοποίησης και απόσταξης για την παραγωγή επωφελών για την υγεία προϊόντων
Σύνθεση νέων αζαετεροκυκλικών μορίων και αποτίμηση της βιολογικής τους δράσης ως:
1. εξειδικευμένοι τροποιητές των οιστροιγονικών υποδοχέων (SERMs), και
2. αναστολείς της αγγειογένεσης
Development of an economically viable process for the integrated management via utility of winemaking industry wastes:
i. production of high added value natural products, and
ii. organic fertilizer