Ιεραρχία
Εγχώριες Φυλές

Εγχώριες Φυλές

Εγχώριες Φυλές

Προέλευση

Ως πρόγονοι του κατοικιδιοποιημένου προβάτου έχουν προταθεί τα είδη: Ovis musimon (ευρωπαϊκό mouflon), O. orientalis (ασιατικό mouflon), O. vignei (urial) και O. ammon (argali). Το εξημερωμένο πρόβατο δημιουργήθηκε σε δύο ξεχωριστούς εξελικτικούς κλάδους με συμμετοχή του Ο. musimon σε έναν από τους δύο. Η κατοικιδιοποίηση του είδους έλαβε χώρα περί το 9000 π.Χ. στο Ιράκ. Mε βάση τη διάπλαση της ουράς και τη μορφολογία του τριχώματος οι ελληνικές φυλές διακρίνονται σε λεπτόουρες-(ημι)πλατύουρες και αναμικτόμαλλες-ομοιόμαλλες. Όλες οι λεπτόουρες, αναμικτόμαλλες ελληνικές φυλές προέρχονται από τη Tσάκελ (Zackel). Οι ομοιόμαλλες συνιστούν κλάδο της φυλής Τσιγκάϊα (Tsigaia) η οποία προήλθε από τη διασταύρωση προβάτων Zackel με λεπτόουρα πρόβατα της Ανατολίας. Φυλές προέλευσης Zackel, Tsigaia και Ruda (διασταύρωση Zackel με Tsigaia) παρουσιάζουν στενή γενετική συγγένεια. Ομοίως οι (ημι)πλατύουρες φυλές συνιστούν ξεχωριστή γενετική ενότητα. Η συγκέντρωση λίπους στην ουρά συνιστά χαρακτηριστικό προσαρμογής σε θερμές, ερημικές περιοχές.

Φυλογένεια

Από τις τρεις ελληνικές (ημι)πλατύουρες φυλές: Μυτιλήνης, Άργους και Χίου, οι δύο πρώτες παρουσιάζουν υψηλότερη γενετική συγγένεια. Ομοίως υψηλή γενετική συγγένεια διαπιστώνεται μεταξύ των Ανωγείων-Σφακίων και των Ορεινού-Καραγκούνικου, Πηλίου και Καλαρρύτικου ενώ τη μεγαλύτερη απόσταση από τις υπόλοιπες φυλές παρουσιάζει η Σκοπέλου. Η Ορεινή φυλή παρουσιάζει υψηλό αριθμό αποκλειστικών αλληλομόρφων (private alleles).

Ταξινόμηση

Κλάση: Mammalia. Τάξη: Ungulata. Yπο-τάξη: Artiodaktyla. Oικογένεια: Bovidae (βοοειδή, αντιλόπες, πρόβατα, αίγες). Yποοικογένεια: Caprinae. Γένος: Ovis. Είδος: aries (Linnaeus, 1758).

Bιβλιογραφία

Ο κύριος όγκος των πληροφοριών αναφορικά με τις κυρίαρχες και τις σπάνιες φυλές προέρχεται από το βιβλίο του καθ. Εμμ. Ρογδάκη 'Εγχώριες Φυλές Προβάτων' (εκδ. Αγροτύπος).