slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image

Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα.

Η αυξανόμενη ζήτηση, η εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών δημιουργούν συνεχείς προκλήσεις και κινδύνους για την αντιμετώπιση των οποίων δεν αρκεί η επιβολή εξωτερικών ελέγχων αλλά απαιτείται και η ενεργή συμμετοχή και η συνευθύνη των υπευθύνων κάθε σταδίου παραγωγής. Η σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια τροφίμων που καλύπτει όλες τις πτυχές της τροφικής αλυσίδας (από το στάβλο στο πιρούνι) αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή της ΕΕ και ίσως την πιο συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων που έχει εφαρμοστεί έως σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ανταποκριθεί στο πάγιο αίτημα των πολιτών της για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα έχει εκδώσει σειρά νομοθετικών πράξεων για τη ρύθμιση της παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης τροφίμων στα κράτη μέλη και έχει ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας τροφίμων (EFSA) η οποία παρέχει επιστημονική υποστήριξη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και στα κράτη μέλη. Τρόφιμα που προέρχονται από άρρωστα ζώα ή παρασκευάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, μπορεί να περιέχουν παθογόνα μικρόβια και να αποτελέσουν εστία μόλυνσης και αιτία θανάτου. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε χώρες του τρίτου κόσμου πεθαίνουν κάθε χρόνο από τροφιμογενείς λοιμώξεις και αν τα στοιχεία αυτά φαντάζουν μακρινά αρκεί να αναλογιστούμε ότι σε ανεπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ 76.000.000 άνθρωποι το χρόνο εκδηλώνουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, 325.000 νοσηλεύονται και 5.000 πεθαίνουν

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου προέβη με γνώμονα την υγεία του καταναλωτή στην υποβολή του συγκεκριμένου έργου με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) το οποίο διεξάγεται συγχρηματοδοτούμενο από το ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 και το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο:

α. Στη βελτίωση της ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά και στη μείωση των δειγμάτων τροφίμων που δεν πληρούν τους όρους βιοασφάλειας
β. στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων τροφιμογενών λοιμώξεων και αλλεργικών αντιδράσεων σε παιδιά
γ. στη μείωση της κρατικής δαπάνης που οφείλεται στη νοσηλεία παιδιών λόγω τροφιμογενών λοιμώξεων και αλλεργικών αντιδράσεων.

Είναι η πρώτη φόρα που επιχειρείται στην Ελλάδα αυτή η μελέτη η οποία εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων με πληθώρα προϊόντων και εμπορικών σκευασμάτων. Σε αντίθεση με τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από τις κρατικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο έργο δεν ελέγχεται απλά ή καταλληλότητα μίας παρτίδας ενός προϊόντος αλλά συνολικά η επικινδυνότητα μίας ολόκληρης κατηγορίας τροφίμων (π.χ. παιδικά γιαούρτια). Με αυτόν τον τρόπο η πιθανότητα ανεύρεσης θετικών δειγμάτων αυξάνεται λόγω του τρόπου καθορισμού του δείγματος (βασίζεται στην αναμενόμενη διασπορά του παράγοντα που θα αναζητηθεί). Τέλος ο τρόπος ανάλυσης περιλαμβάνει πέρα από τις συμβατικές, και μοριακές μεθόδους που θα συμβάλλουν στην αύξηση της αναμενόμενης επάρκειας ανίχνευσης. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναδείξει τα είδη και τα εμπορικά σκευάσματα που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα με αντιπροσωπευτικό τρόπο για όλη την κατηγορία υποδεικνύοντας εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου. Αυτό το αρχείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον κατευθυνόμενο αντί του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου τροφίμων, κάτι που θα αυξήσει με βεβαιότητα την επάρκεια αυτών των ελέγχων στην ανάδειξη των προϊόντων εκείνων που δεν πληρούν τις επιβεβλημένες προϋποθέσεις βιοασφάλειας. Καθίσταται προφανές ότι το προϊόν της παρούσας μελέτης μπορεί να μειώσει δραματικά την έκθεση των παιδιών σε αλλεργικούς και λοιμώδεις παράγοντες των τροφίμων.