ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

LABORATORY OF ENZYME TECHNOLOGY

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

EDUCATIONAL & teaching ACTIVITIES

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑUNDERGRADUATE COURSES

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ (6ο εξάμηνο)

AGRICULTURAL ENZYMOLOGΥ

 

ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (7ο εξάμηνο)

ENZYME TECHNOLOGY

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ (8ο εξάμηνο)

MOLECULAR ENZYMOLOGY

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ (9ο εξάμηνο)

ANALYSIS OF BIOMOLECULES

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – POSTGRADUATE COURSES

Πρωτεϊνικη βιοτεχνολογια (1ο εξάμηνο)

PROTEIN BIOTECHNOLOGY

 

Σχεδιασμός Πρωτεϊνικών Φαρμάκων & Δεσμευτών (2ο εξάμηνο)

DESIGN OF PROTEIN PHARMACEUTICALS & LIGANDS

 

 

ΒΙΒΛΙΑ - BOOKS

1). Ι.Δ. Κλώνης (1997) Ενζυμική Βιοτεχνολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1η Έκδοση. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.).

1). Y.D. Clonis (1997) Enzyme Biotechnology, Crete University Press, Greece.

 

2). Ι.Δ. Κλώνης (2007) Ενζυμολογία, Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ, Αιγάλεω. (Διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α.).

2). Y.D. Clonis (2007) Enzymology, EMBRYO Publications, Greece.

 

3). Ι.Δ. Κλώνης και Ν.Ε. Λάμπρου (2009)  Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενζυμικής Τεχνολογίας, ΓΠΑ.

3). Y.D. Clonis and N.E. Labrou (2009) Laboratory Enzyme Technology, AUA Publications, Greece.

 

4). Ι.Δ. Κλώνης και Ν.Ε. Λάμπρου (2009) Εργαστηριακές Ασκήσεις Γεωπονικής Ενζυμολογίας, ΓΠΑ.

4). Y.D. Clonis and N.E. Labrou (2009) Laboratory Agricultural Enzymology, AUA Publications, Greece.

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Η/ΥP/C LABORATORY COURSES

1). Θεωρητικές Ασκήσεις Ενζυμικής Τεχνολογίας - Theoretical Courses on Enzyme Technology:

(α) Κατιούσα Επεξεργασία Ενζύμων (a) Enzyme Downstream Processing

(β) Δοκιμές Ενζυμικής Δραστικότητας(b) Assay of Enzyme Activity 

 

2). Θεωρητικές Ασκήσεις Ενζυμολογίας – Theoretical Courses on Enzymology:

(α) Ενζυμική Κινητική(a) Enzyme Kinetics

(β) Ενζυμική Μηχανική (b) Enzyme Engineering

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ – DOCTORAL DEGREES (PhD)

Τίτλος: Ανθρακινονικές καρβοξυλο-βιομιμητικές χρωστικές και εφαρμογή τους στην μοριακή μελέτη και τον καθαρισμό ενζύμων

Διδάκτωρ: Νικόλαος Λάμπρου

Έτος: 1997

 

Title: Anthraquinone carboxyl-biomimetic dyes and their application to the molecular study and purification of enzymes.

Nominee: N. Labrou (Mr)

Year awarded: 1997

 

Τίτλος: Οξαλική oξειδάση από Hordeum vulgare: κατιούσα επεξεργασία με χρωματογραφία συγγένειας, μοριακή μελέτη και εφαρμογή στη μέτρηση του οξαλικού οξέος

Διδάκτωρ: Bασιλική Κότσιρα

Έτος: 1998

 

Title: Oxalate oxidase from Hordeum vulgare: downstream processing with affinity chromatography, molecular study and application to the determination of oxalic acid

Nominee: V. Kotsira (Ms)

Year awarded: 1998

 

Τίτλος: Γαλακτοζυλο-βιομιμητικές χρωστικές και εφαρμογή τους στον καθαρισμό ενζύμων που αναγνωρίζουν τη γαλακτόζη

Διδάκτωρ: Κωνσταντίνος Μαζίτσος

Έτος: 2002

 

Title: Galactosyl-biomimetic dyes and their application to the purification of galactose-recognizing enzymes

Nominee: K. Mazitsos (Mr)

Year awarded: 2002

 

Τίτλος: Κατιούσα επεξεργασία ενζύμων που αναγνωρίζουν νουκλεϊνικά οξέα

Διδάκτωρ: Σωτήριος Μελίσσης

Έτος: 2007

 

Title: Downstream processing of enzymes recognizing nucleic acids

Nominee: S. Melissis (Mr)

Year awarded: 2007

 

Τίτλος: Πρωτεϊνική μηχανική του ενζύμου L-ασπαραγινάση

Διδάκτωρ: Γεωργία Κοτζιά

Έτος: 2008

 

Title: Protein engineering of the enzyme L-asparaginase

Nominee: G. Kotzia (Ms)

Year awarded: 2008

 

Τίτλος: Πρωτεϊνική μηχανική και χαρακτηρισμός του ενζύμου μεταφοράση του γλουταθείου

Διδάκτωρ: Ειρήνη Αξαρλή

Έτος: 2009

 

 

Title: Protein engineering and characterization of the enzyme glutathione transferase

Nominee: I. Axardi (Ms)

Year awarded: 2009

 

Τίτλος: Μηχανική και μελέτη ενζύμων που τροποποιούν αλογονο-υποκατεστημένες ξενοβιοτικές ενώσεις

Διδάκτωρ: Καθολική Σκοπελίτου

Έτος: υπό εξέλιξη

 

Title: Engineering and study of enzymes modifying halogen-substituted xenobiotic compounds

Nominee: K. Skopeliti (Ms)

Year awarded: (under development)

 

Τίτλος: Πρωτεϊνική μηχανική του ενζύμου μεταφοράση της γλουταθειόνης με στόχο την ανάπτυξη βιοαισθητήρα μέτρησης ξενοβιοτικών ενώσεων

Διδάκτωρ: Ευαγγελία Χρονοπούλου

Έτος: υπό εξέλιξη

 

Title: Protein engineering of the enzyme glutathione transferase for the development of a biosensor for the determination of xenobiotic compounds

Nominee: E. Chronopoulou (Ms)

Year awarded: (under development)