1. Επιστημονικές Μελέτες

Γαβριελάτος X. κ.ά. 2013. Ο καστανόλογγος της Όχης: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Πλήρες Κείμενο

2. Πτυχιακές Μελέτες

Ασπασία Δ. Κλουβάτου. 2003. Μεταβολές των φωτοσυνθετικών χαρακτηριστικών των φύλλων τριών ποικιλιών αμπέλου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Πλήρες Κείμενο
Ευάγγελος Καρβώνης. 2004. Δυναμική της πρόσληψης και επανεκκίνησης βορίου στο φυτό της ελιάς (Olea europaea L.). Πλήρες Κείμενο
Γεωργία Χρ.Τοουλάκου. 2004. Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές των χαρακτηριστικών του τριχώματος των φύλλων της αριάς (Quercus ilex) που προκαλούνται από φυτοφάγους εχθρούς. Πλήρες Κείμενο
Κορνήλιος Βέκκος. 2005. Φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά των φύλλων των φυτών Prunus amygdalus (ετεροβαρή) και Ligustrum japonicum (ομοβαρή) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Πλήρες Κείμενο
Βαρβάρα Ψαρούδη. 2006. Χαρακτηριστικά εγκλιματισμού του φυτού Solanum melongena στη μειωμένη διαθεσιμότητα βορίου. Πλήρες Κείμενο
Μανώλης Κοντουδάκης. 2007. Παράγοντες του δευτερογενούς μεταβολισμού οι οποίοι σχετίζονται με τον εγκλιματισμό της ελιάς (Olea europaea L.) στην ανεπαρκή τροφοδοσία βορίου. Πλήρες Κείμενο
Χριστίνα Κοργιοπούλου. 2007. Επίδραση της αρχιτεκτονικής κατασκευής των φύλλων στην ικανότητα εκχύλισης των φωτοσυνθετικών χρωστικών από το DMSO. Πλήρες Κείμενο
'Aρτεμις Λαζαρίδου. 2007. Φωτοπροστατευτικός ρόλος των ανθοκυανινών στα φύλλα του φυτού Berberis cretica.. Πλήρες Κείμενο
Χρήστος Παπαχρήστου. 2008. Επίπεδα βορίου στα φύλλα διαφορετικών ποικιλιών ελιάς (Olea europaea L.). Πλήρες Κείμενο
Χρυσαυγή Ρέππα. 2009. Κατανομή των ετεροβαρών φύλλων στη χλωρίδα μιας τυπικής μεσογειακής περιοχής. Πλήρες Κείμενο
Ακύλας Φραγγελάκης. 2009. Φαινολικά συστατικά και βορικό οξύ στο κυταρικό τοίχωμα φύλλων ελιάς (Olea europaea L.): σχέση συνδεδεμένων μορίων ή απλή συνύπαρξη;Πλήρες Κείμενο
Ιωάννης Σπανορήγας. 2011. Επίδραση της συσσώρευσης ανθοκυανινών στα φωτοχημικά χαρακτηριστικά φύλλων του φυτού Pelagronium sp. Πλήρες Κείμενο
Αντωνία Παναναστασίου. 2013. Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων ετεροβαρών φύλλων δικότυλων και μονοκότυλων φυτικών ειδών υπό συνθήκες πλάγιου φωτισμού. Πλήρες Κείμενο
Μαρία Λιάτη. 2013. Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσυνθετική ταχύτητα ετεροβαρών φύλλων δικότυλων και μονοκότυλων φυτικών ειδών. Πλήρες Κείμενο
Χαρίκλεια Κυριακίδου. 2014. Εκτίμηση του φωτοπροστατευτικού δυναμικού των ανθοκυανινών στο φυτό Berberis cretica μέσω της μελέτης φθορισμού χλωροφύλλης in vivo.. Πλήρες Κείμενο
Νικόλαος Παπαφώτης. 2014. Κατανομή παραμέτρων λειτουργίας του φωτοσυστήματος ΙΙ σε συνάρτηση με τον προσανατολισμό και τη θέση των φύλλων στην κόμη. Πλήρες Κείμενο
Εβίτα Μαυρογιάννη. 2015. Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης. Πλήρες Κείμενο
Ευαγγελία Κλεφτοσπύρου. 2015. Μελέτη φυσιολογικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών πέντε γονοτύπων κριθαριού υπό συνθήκες έλλειψης νερού. Πλήρες Κείμενο
Νικολέτα Δάρρα. 2015. Συσχέτιση μεταξύ ανατομίας και φωτοσυνθετικής ταχύτητας υπό συνθήκες πλάγιου φωτισμού. Πλήρες Κείμενο

3. Μεταπτυχιακές Μελέτες

Σωτηρία Σταυριανάκου. 2000. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συσσώρευση δευτερογενών μεταβολιτών στα φύλλα του φυτού Dittrichia viscosa. Πλήρες Κείμενο
Βασιλική Σταυρουλάκη. 2001. Διερεύνηση της ύπαρξης φαινολικών ουσιών στο στρώμα των επιεφυμενιδικών κηρών σε αντιπροσωπευτικά είδη. Πλήρες Κείμενο
Βασιλική Λουρίδα. 2005. Πιθανοί φυσιολογικοί ρόλοι των λιθοκύστεων σε αντιπροσωπευτικά είδη. Πλήρες Κείμενο
Ασπασία Δ. Κλουβάτου. 2006. Διερεύνηση του φυσιολογικού ρόλου των φαινολικών συστατικών τα οποία συσσωρεύονται στην ελιά (Olea europaea L.) σε συνθήκες ανεπάρκειας βορίου. Πλήρες Κείμενο
Γεωργία Χρ.Τοουλάκου. 2006. Ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ιδιοβλαστών που σχηματίζουν κρυστάλλους στο μεσόφυλλο του βλήτου (Amaranthus sp.). Πλήρες Κείμενο
Βασιλεία Τσαγκαράκη. 2007. Η χρήση βορονικών οξέων για τη μελέτη των επιπτώσεων της τροφοπενίας βορίου στο φυτό της ελιάς (Olea europaea L.). Πλήρες Κείμενο
Βαρβάρα Ψαρούδη. 2008. Οπτικές ιδιότητες και φωτοσυνθετική απόδοση ομοβαρών και ετεροβαρών φύλλων: η επίδραση της γωνίας πρόσπτωσης της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας. Πλήρες Κείμενο
Παναγιώτα Μπρέστα. 2009. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης σε φυσιολογικές και ανατομικές παραμέτρους των φύλλων σε ανθεκτικές και μη ποικιλίες σίτου. Πλήρες Κείμενο
Κωνσταντίνος Κεσόγλου. 2010. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βορίου και φαινολικών συστατικών στα κυτταρικά τοιχώματα. Πλήρες Κείμενο
Γερασιμία Τσάση. 2010. Διερεύνηση της υπαρξης συστατικών δομής ορθο-δι-φαινόλης στα κυτταρικά τοιχώματα και της συμμετοχή τους σε διεστερικά σύμπλοκα με το βορικό οξύ. Πλήρες Κείμενο
Χριστίνα Κοργιοπούλου. 2010. Η επίδραση της σκίασης σε φυσιολογικές και ανατομικές παραμέτρους των φύλλων αρσενικών και θηλυκών δένδρων φιστικιάς (Pistacia vera L.). Πλήρες Κείμενο
Χρυσαυγή Ρέππα. 2012. Φωτοσύνθεση κινδύνου: Αξιοποίηση των αποθεμάτων άνθρακα των λιθοκύστεων για φωτοσυνθετική αφομοίωση σε συνθήκες καταπόνησης. Πλήρες Κείμενο
Εμμανουέλα Γαροφαλάκη. 2011. Επιδραση της ανεπάρκειας βορίου σε ορισμένους μεταβολίτες του κυτταρικού τοιχώματος των φύλλων της ελιάς (Olea europaea). Πλήρες Κείμενο
Χρήστος Σακαρίκος. 2011Αλληλεπιδράσεις μεταξύ παραμέτρων των ετεροβαρών φύλλων φυτικών ειδών της χλωρίδας των Ακαρνανικών όρεων. Πλήρες Κείμενο

4. Διδακτορικές Διατριβές

Βάλλυ Λιάκουρα. 2000. Προστατευτικό δυναμικό των φύλλων χαρακτηριστικών μεσογειακών φυτών έναντι της υπεριώδους-Β ακτινοβολίας (Επιβλέπων Καθηγητής Ι. Μανέτας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, εκπόνηση σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Καραμπουρνιώτη). Πλήρες Κείμενο
Ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές στα φύλλα της ελιάς (Olea europaea L.) υπό συνθήκες τροφοπενίας βορίου. Πλήρες Κείμενο
Σωτηρία Σταυριανάκου. 2009. Η σημασία των επιεφυμενιδικών δευτερογενών μεταβολιτών ως παραγόντων φυτοπροστασίας και η δυνατότητα αξιοποίησής των σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Πλήρες Κείμενο
Sally Alloh Sumbele. 2010. Φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών του Μεσογειακού οικοσυστήματος. Πλήρες Κείμενο (Ελληνικά) / Πλήρες Κείμενο (Αγγλικά)
Γεωργία Τοουλάκου. 2013. Η επίδραση της πενίας άνθρακα στους κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου και στο μεταβολομικό πρότυπο του Amaranthus sp. (κν. βλήτο): μεταβολομική ανάλυση. Πλήρες Κείμενο
Παναγιώτα Μπρέστα. 2013. Σχέση δομής-λειτουργίας κατά τον εγκλιματισμό διαφορετικών γονοτύπων κριθαριού (Hordeum vulgare L.) σε παρατεταμένη υδατική καταπόνηση. Πλήρες Κείμενο
Ανδρέας Γιαννόπουλος. 2014. Η δομή και η λειτουργία των ιδιοβλαστών που σχηματίζουν εναποθέσεις οξαλικού ασβεστίου και ο ρόλος τους στη φωτοσύνθεση κινδύνου. Πλήρες Κείμενο
Βασιλική Σταυρουλάκη. Αλληλεπιδράσεις της έλλειψης αζώτου και της υδατικής καταπόνησης σε διαφορετικούς γονότυπους κριθαριού (Hordeum vulgare L.). Πλήρες Κείμενο