Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη

 

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp), με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 039 (ΟΠΣ 1695) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020». Διάρκεια υλοποίησης: 3 έτη με έναρξη την 1-1-2017

 

  • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα της δράσης PRIMA με τίτλο: “VEGADAPT: Adapting Mediterranean vegetable crops to climate change-induced multiple stress”. Διάρκεια προγράμματος: 3 έτη με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 01/09/2019.

 

         Development of an innovative technology using special ion electrodes and suitable software for hydroponic production with emphasis on recycling of the drainage solution in closed systems           (Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας με χρήση εκλεκτικών ιοντικών ηλεκτροδίων και κατάλληλο λογισμικό για υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών με έμφαση στην ανακύκλωση των                         απορροών σε κλειστά συστήματα)» – απο την «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού                        εξοπλισμού μεγάλης αξίας», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ)

Ερευνητικά Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν