Διδάσκοντες:

1)Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής

2) Ιωάννης Καραπάνος, Επίκουρος Καθηγητής

Διδάσκοντες Εργαστηρίου: Ανδρέας Ροπόκης, ΕΔΙΠ

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος ‘Γενική Λαχανοκομία’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της παραγωγής κηπευτικών στην ύπαιθρο και υπό κάλυψη, τις τεχνικές της καλλιέργειας κηπευτικών με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των κηπευτικών. Έμφαση δίνεται στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, τις  απαιτήσεις για πιστοποίηση, καθώς στις απαιτήσεις για βιωσιμότητα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Λαχανοκομίας.

Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή εξέταση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει ποια καλλιεργούμενα φυτά είναι κηπευτικά, ποιά είναι η διατροφική τους αξία, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική λαχανοκομία (όσον αφορά εκτάσεις, παραγωγικότητα, εισαγωγές & εξαγωγές, οικονομικότητα καλλιέργειας), ποιες είναι οι σύγχρονες ρτεχνολογίες εγκατάστασης και παραγωγής κηπευτικών (φυτώρια, τεχνικές πρωίμισης, θερμοκήπια, υδροπονική καλλιέργεια) και ποιες μεταχειρίσεις υφίστανται τα κηπευτικά μετά την συγκομιδή τους. Επίσης, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία τεχνική μελέτη για καλλιέργεια κηπευτικών, να καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο κηπευτικό ως παραγωγός, να παρέχει συμβουλές  σε παραγωγούς για την καλλιέργεια κηπευτικών, να εργασθεί σε πιστοποιητικούς οργανισμούς βιολογικών κηπευτικών καθώς και κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και να απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα κηπευτικά.

Παραδόσεις

Θεωρία

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

2-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΙΖΑΣ

3-ΕΝΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4-ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

5-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

6-ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

8-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

9-ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

10-ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

11-ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

12-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

Ύλη της Θεωρίας

ΚΕΦ. Παράγραφοι Σελίδες Βιβλίου
1 1.1, 1.2.5 – 1.5 1-2, 6-24
2 2.1.1- 2.1.2, 2.2 -2.8 27-30, 63-75
3 3.1- 3.3.1 79-104
4 4.1- 4.5 133-166
5 5.1-5.5.5 169-204
6 6.1-6.2, 6.4-6.6.4, 6.8- 6.9 225-240, 278-281
7 7.1-7.3 285-293
8 8 8.1 – 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4.2, 8.2.5 – 8.2.5.3, 8.2.5.6 – 8.2.5.7 325-330, 348-349, 351-359, 361-364
9 9.1-9.5.2, 9.5.4-9.5.6,  9.6.3 -9.6.5 379-399, 416-444, 451-456
10 10.1 – 10.5 461-489
11 11.1- 11.10.1, 11.11-11.12 495-524, 531-534
12 12.1-12.5, 12.7 553-583, 607-622
13 13.1-13.2 629-640
14 14.1 – 14.2, 14.5 663-665, 669-699

Εργαστήριο

-1Α-Αναγνώριση λαχανικών

-1Β-Αναγνώριση λαχανικών

-1Γ-Αναγνώριση λαχανικών

-2-Βλαστικότητα σπόρων λαχανικών

-3-Τρόποι και μέσα σποράς

-4-Υποστρώματα σποράς λαχανικών

-5-Μεταφύτευση λαχανικών

-6-Υδρολίπανση λαχανικών

-7-Αρχές κλαδέματος των λαχανικών

-8-Συστήματα καλλιεργειών εκτός εδάφους

-9-Υποστρώματα καλλιεργειών εκτός εδάφους

Ε-10-Θρεπτικά διαλύματα για καλλιέργειες εκτός εδάφους-2020

 

Ύλη του Εργαστηρίου

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Παράγραφοι Σελίδες Βιβλίου
1o – Αναγνώριση λαχανικών- Σπορολόγιο 2.1.3 30-62
4o – Υποστρώματα σποράς λαχανικών 3.3.4 112 – 128
8o- Συστήματα καλλιεργειών εκτός εδάφους 7.4 – 7.5 293 – 319
2o- Βλαστικότητα σπόρων λαχανικών 8.2.3.2.8 342-344
3o- Τρόποι και μέσα σποράς 9.5.3 404-416
5o- Μεταφύτευση λαχανικών 9.5.7 – 9.6.2 444-451
6o –  Υδρολίπανση λαχανικών 11.10.2-11.10.3 524-530
10o- Θρεπτικά διαλύματα για καλλιέργειες εκτός εδάφους 11.13 534 – 548
7o- Αρχές κλαδέματος των λαχανικών 12.6 – 12.6.4 583-595

Πηγές Μελέτης

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.  Σάββας, Δ., 2016. Γενική Λαχανοκομία. Εκδόσεις Πεδίο

2.  Χα, Ι.Α., Πετρόπουλος, Σ., 2014. Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Καλλιέργεια Κηπευτικών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • European Journal of Horticultural Science
  • Scientia Horticulturae
  • Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  • Journal of the American Society for Horticultural Science
  • HortScience

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του μαθήματος που περιλαμβάνει:

  1. Τελική εξέταση (γραπτά)

Οι εξετάσεις γίνουνται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 

ΙΙ. Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διαμορφώνεται από:

  1. Αναγνώριση ειδών λαχανικών ή/και στοιχείων τους
  2. Δημιουργία σπορολογίου κηπευτικών
  3. Τελική γραπτή εξέταση

Περιλαμβάνει:

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

β)  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (την πλέον σωστή απάντηση, όλες τις σωστές απαντήσεις μιας ερώτησης, αντιστοιχία λέξεων δύο σειρών, σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις κλπ    (100%)