Δρ. Καραπάνος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

 

Δρ.Καραπάνος Ιωάννης , MSc, PhD

Επίκουρος Καθηγητής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ιερά Οδός 75

11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ: +30 210 529 4534
E-mail: karapanos@aua.gr

 

Δημοσιεύσεις – Συγγραφικό έργο

 ·      ΜΕΛΕΤΕΣ – ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 Ι.Χ. Καραπάνος (1995). Επίδραση της διακοπτόμενης νυχτερινής θέρμανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας στην αγγουριά θερμοκηπίου. Πτυχιακή Μελέτη. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.

 1. Ι.Χ. Καραπάνος (2007). Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη μικροσποριογένεση στη τομάτα θερμοκηπίου (Lycopersicon esculentum Mill.). Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ.

·      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

 1. Ι.Χ. Καραπάνος (2013). Λαχανικά υπαίθρου: Σταυρανθή λαχανικά (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο). Πανεπιστημιακές παραδόσεις Γ.Π.Α., 115 σελ.

·      ΒΙΒΛΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Χ.Κ. Πάσσαμ, Ε. Τσαντίλη, Μ. Χριστόπουλος, Μ. Καυκαλέτου, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2016). Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών. Εκδόσεις Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαίκών Βιβλιοθηκών, ISBN 978-960-603-261-5, 297 σελ.

·   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   ΣΕ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ    ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ     ΤΟΥ      SCIENCE  CITATION INDEX

 

 1. Saplaouras , H.C. Passam and I. Karapanos (2001). Seed production of lettuce under plastic in a warm climate in relation to sowing time and gibberellic acid application. Plant Varieties and Seeds, 14: 15-23.
 2. Karapanos C., C. Fasseas, C.M. Olympios and H.C. Passam (2006). Factors affecting the efficacy of agar-based substrates for the study of tomato pollen germination. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 81 (4): 631-638.
 3. Karapanos C., K. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2006). The influence of  gelling  agent  purity  and  ion  additions  on  in  vitro  tomato  pollen germinability and pollen tube growth on semi-solid substrates. Plant, Cell, Tissue and Organ Culture, 87: 181-190.
 1. Passam C., A.C. Koutri and I.C. Karapanos (2008). The effect of chlormequat chloride (CCC) application at the bolting stage on the flowering and seed production of lettuce plants previously treated with water or gibberellic acid (GA3). Scientia Horticulturae, 116: 117–121.
 2. Akoumianakis A., G. Aivalakis, A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, K. Skarmoutsos and H.C. Passam (2008) Bromoethane-induced changes in respiration rate, ethylene synthesis, and enzyme activities in potato tubers in relation to dormancy breakage. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 83: 441-446.
 3. Savvas , I. Karapanos, A. Tagaris and H.C. Passam (2009). Effects of NaCl and silicon on the quality and storage ability of zucchini squash. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 84: 381-386.
 4. Karapanos C., K.A. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2009). The effect of substrate, ADP and uncoupler on the respiration of tomato pollen during incubation in vitro at moderately high temperature. Sexual Plant Reproduction, 22: 133- 140.
 5. Passam C., S. Theodoropoulou, T. Karanissa and I.C. Karapanos (2010). Influence of harvest time and after-ripening on the seed quality of eggplant. Scientia Horticulturae, 125: 518-520.
 6. Konstantopoulou , G. Kapotis, G. Salachas, S.A. Petropoulos, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2010). Nutritional quality of grrenhouse lettuce at harvest and after storage in relation to N application and cutlivation season. Scientia Horticulturae, 125: 93.e1-93.e5.
 1. Varlagas , D. Savvas, G. Mouzakis, C. Liotsos, I. Karapanos and N.  Sigrimis (2010). Modelling uptake of Na+ and Cl- by tomato in closed-cycle cultivation systems as influenced by irrigation water salinity. Agricultural Water Management, 97: 1242– 1250.
 2. Karapanos C., K.A. Akoumianakis, C.M. Olympios and H.C. Passam (2010). Tomato pollen respiration in relation to in vitro germination and pollen tube growth under favourable and stress-inducing temperatures. Sexual Plant Reproduction, 23: 219- 224.
 3. Savvas , A. Savva, G. Ntatsi, A. Ropokis, I. Karapanos, A. Krumbein and C. Olympios (2011). Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield and quality in salinised tomato. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174: 154-162.
 1. Akoumianakis, Κ.A., Ι.C. Karapanos, Μ. Giakoumaki, A. Alexopoulos and H.C. Passam (2011). Nitrogen, season and cultivar affect radish growth, yield, sponginess and hollowness. International Journal of Plant Production, 5: 111-119.
 2. Petropoulos, A., E. Constantopoulou, I. Karapanos, C.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2011). Diurnal variation in the nitrate content of parsley foliage. International Journal of Plant Production, 5: 431-438.
 3. Rekoumi, , I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2012). Nitrogen application affects yield and postharvest quality of okra (Hibiscus esculentus L. cv. ‘Boyiatiou’). International Journal of Plant Production, 6: 59-72.
 4. Khah, M., S.A. Petropoulos, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2012). Evaluation of growth media incorporating cotton ginning by-products for vegetable production. Compost Science and Utilization, 20: 24-28.
 5. Konstantopoulou, , G. Kapotis, G. Salachas, S.A. Petropoulos, E. Chatzieustratiou,I.C. Karapanos and H.C. Passam (2012). Effect of N application on growth parameters, yield and leaf nitrate content of greenhouse lettuce cultivated during three seasons. Journal of Plant Nutrition, 35: 1246-1254.
 1. Tsaniklidis , C. Delis, G. Liakopoulos, I. Karapanos, P. Katinakis, H.C. Passam and
 2. Aivalakis (2012). Induced parthenocarpic cherry tomato fruits did not shown significant differences in L-ascorbate content but showed different pattern in GalLDH and GME expression. Plant Growth Regulation, 68: 493-502.
 3. Karapanos, C., A.A. Alexopoulos, K.A. Akoumianakis, F. Grigoriou, D. Miliordos,
 4. Rigakis, I. Skandalou and H.C. Passam (2013). Application of β-naphthoxyacetic acid (β-NOA) improves fruit yield and marketable quality in out-of-season cherry tomatoes (Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme (Dunal) D.M. Spooner, G.J. Anderson and R.K. Jansen) cultivated in unheated greenhouses in the Mediterranean Basin. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88: 165-172.
 5. Kyriakopoulou, G., P. Arens, K.T.B. Pelgrom, I. Karapanos, P. Bebeli, and H.C. Passam (2014). Genetic and morphological diversity of okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) genotypes and their possible relationships, with particular reference to Greek landraces. Scientia Horticulturae, 171: 58-70.
 6. Rounis, , K. Skarmoutsos, G. Tsaniklidis, N. Nikoloudakis, C. Delis, I. Karapanos and G. Aivalakis (2015). Seeded and parthenocarpic cherry tomato fruits exhibit similar sucrose, glucose and fructose levels, despite dissimilarities in UGPase and SPS gene expression and enzyme activity. Journal of Plant Growth Regulation, 34, 47-56.
 1. Akoumianaki-Ioannidou , M. Rasouli, L. Podaropoulou, I. Karapanos and D. Bilalis (2015). Effects of cultivation system and fertilization on seedling production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj- Napoca, 43, 131-137.
 2. Alexopoulos A., I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2016). Effect of gibberellic acid on the growth rate and physiological age of tubers cultivated from true potato seed. Journal of Plant Growth Regulation, 36: 1-10. DOI: 10.1007/s00344-016-9616-z
 3. Karanisa , A.A. Alexopoulos, G. Tsaniklidis, I.C. Karapanos and K.A. Akoumianakis (2016). Carbon disulphide (CS2) promotes sprouting and affects the metabolism of harvested minitubers grown from true potato seed. Potato Research, 59: 345-356. DOI 10.1007/s11540-017-9334-3
 4. Tsamaidi , D. Daferera, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2017). The effect of water deficiency and salinity on the growth and quality of fresh dill (Anethum graveolens L.) during autumn and spring cultivation. International Journal of Plant Production, 11: 33-46.
 5. Makrogianni I., A. Tsistraki, I.C. Karapanos and H.C. Passam (2017). Nutritional value and antioxidant content of seed-containing and seedless eggplant fruits of two cultivars grown under protected cultivation during autumn–winter and spring–summer. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97: 3752-3760.  DOI: 10.1002/jsfa.8238.
 6. Karapanos C., A. Papandreou, M. Skouloudi, D. Makrogianni, J.A. Fernández, E. Rosa, G. Ntatsi, P.J. Bebeli and D.Savvas (2017). Cowpea fresh pods: A new legume for the market. Assessment of their quality and dietary characteristics of 37 cowpea accessions grown in southern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97: 4343-4352. DOI: 10.1002/jsfa.8418.
 7. Lazaridi , G. Ntatsi, J.A. Fernández, I. Karapanos, V. Carnide, D. Savvas and P.J. Bebeli (2017). Phenotypic diversity and evaluation of fresh pods of cowpea landraces from Southern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97: 4326-4333. DOI 10.1002/jsfa.8249.
 8. Makrogianni I., I.C. Karapanos and H.C. Passam (2018). Seasonal fluctuations in pollen production  and  viability in  eggplant  and  the quality of seed-containing and seedless  (auxin-set)  fruits.  Journal  of  Plant Growth  Regulation,  37:  937-946.  DOI 10.1007/s00344-018-9791-1.
 1. Ntatsi , M. Egea Gutiérrez-Cortines, I. Karapanos, A. Barros, J. Weiss, A. Balliu,E.A. dos Santos Rosa and D. Savvas (2018). The quality of leguminous vegetables as influenced by preharvest factors. Scientia Horticulturae, 232: 191-205. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.12.058
 1. Tani, , D. Kizis, E. Markellou, I. Papadakis, D. Tsamadia, G. Leventis, D. Makrogianni and I. Karapanos (2018). Cultivar-dependent responses of eggplant (Solanum melongena L.) to simultaneous Verticillium dahliae infection and drought. Frontiers in Plant Science, 9: 1181-1195. doi: 10.3389/fpls.2018.01181.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ  SCIENCE CITATION INDEX

 

 1. Passam C., A. Koutri and I.C. Karapanos (2008). Comparative effects of chlormequat chloride (CCC) and gibberellic acid (GA3) on the flowering and seed production of lettuce. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2: 91- 93.
 2. Passam, C., D. Makrogianni, F. Gregoriou, I.C. Karapanos (2010). The size and germination of eggplant seed in relation to fruit maturity at harvest, after-ripening and ethylene application. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle, 17: 225-229.
 3. Rekoumi , I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2012). Effect of vinyl wrapping on the quality and chilling susceptibility of small grade okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) pods during low temperature storage. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 2, 387-399.
 4. Thanopoulos , S.A. Petropoulos, A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, E.M. Khah,K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2013). A comparison of the effectiveness of chlormequat chloride (CCC) application and terminal apex excision to restrict plant height in okra (Abelmoschus esculentus [L.] Moench.) and optimize yield. Journal of Agricultural Science, 5, 44-50.
 1. Antonopoulos , I.C. Karapanos, S.A. Petropoulos and H.C. Passam (2014). The effect of two levels of ammonium nitrate application on the yield of plain-leaf, curly leaf and turnip-rooted parsley and the quality and essential oil composition of the leaves before  and  after  storage  in  a  partially  dehydrated  form.  The  Annals  of  Oradea University, Biology Fascicle, 21, 65-69.
 1. Antonopoulos I., C. Kannavou, I.C. Karapanos, S.A. Petropoulos and H.C. Passam (2014). The effect of partial dehydration on the quality and composition of plain-leaf, curly-leaf and turnip-rooted parsley during storage. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 4, 151-163.
 2. Rekoumi , I.C. Karapanos and H.C. Passam (2015). Comparative storage behavior of the pods from a large-fruiting and small-fruiting okra cultivar. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 5, 177-186.
 3. Thanou , G. Tsaniklidis, C. Delis, A.E. Nikolopoulou, N. Nikoloudakis, I. Karapanos and G. Aivalakis (2016). Gene transcript accumulation and enzyme activity of β-amylases suggest involvement in the starch depletion during the ripening of cherry tomatoes. Plant Gene, 5, 8-12.
 4. Akoumianakis A., A.A. Alexopoulos, I.C. Karapanos, K. Kalatzopoulos, G. Aivalakis and H.C. Passam (2016). Carbohydrate metabolism and tissue differentiation during potato tuber initiation, growth and dormancy induction. Australian Journal of Crop Science, 10, 185-192.

 

·      ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 1. Passam C., I.C. Karapanos, P.J. Bebeli and D. Savvas (2007). A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 1: 1-21.
 2. Karapanos C., S. Mahmood and C. Thanopoulos (2008). Fruit set in solanaceous vegetable crops as affected by floral and environmental factors. In: Passam H. (Ed), The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2 (Special Issue 1): 88-105.
 3. Passam C. and I.C. Karapanos (2008). Eggplants, peppers and tomatoes: Factors affecting the quality and storage life of fresh and fresh-cut (minimally processed) produce. In: Passam H (Ed), The Fruiting Species of the Solanaceae. The European Journal of Plant Science and Biotechnology, 2 (Special Issue 1): 156-170.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

 1. Καπότης Γ., Κ. Ακουμιανάκης, Χ.Κ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος και Χ. Ολύμπιος (2004). Η επίδραση της εφαρμογής προπυλενίου στην παραγωγή αιθυλενίου και στην ωρίμανση καρπών τομάτας στον αέρα και σε ατμόσφαιρες χαμηλής συγκέντρωσης Ο2 (1%) και υψηλής CO2 (5%). Αγροτική Έρευνα, 27 (1): 3-10.

 

·      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 1. Olympios,M., I.C. Karapanos, K. Lionoudakis and I. Apidianakis (2003). The growth, yield and quality of greenhouse tomatoes in relation to salinity applied at different stages of plant growth. Acta Horticulturae, 609: 313-320.
 2. Karetsos , C. Costopoulou, H.C. Passam and Ι. Karapanos (2002). A horticultural vortal for Mediterranean countries. Proceedings of the 1stConference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment, 6-7 June 2002, Athens, Greece, pp. 103-107.
 3. Kyriakopoulou G., E.E.G. Kyriazi, I.C. Karapanos, G. Vlachou, F. Grigoriou, P.J. Bebeli, and H.C. Passam (2010). Τhe effect of harvest date on the seed production and germination ability of twelve okra genotypes grown under cover in Greece. Abstract, International Horticultural Conference, Lisbon, 22-27 August 2010.
 4. Kyriakopoulou G., I.C. Karapanos, G. Tsikritsakis, S. Tsermoulas, A.A. Alexopoulos and H.C. Passam (2012). Effect of shading on the development and yield of two okra (Hibiscus esculentus L.) cultivars grown under high temperatures. Acta Horiculturae, 936: 155-160.
 5. Tsamaidi , Ι.C. Karapanos, H.C. Passam, D. Daferera and M. Polissiou (2012). The yield and composition of dill essential oil in relation to N application, season of cultivation and stage of harvest. Acta Horticulturae, 936: 189-194.
 6. Kontopoulou, -K., D. Savvas, D. Bilalis, V. Pappa, I. Karapanos and R.M. Rees (2012). Impact of farming practices (organic vs. conventional system) and salinity on a common bean crop (Phaseolus vulgaris L.) grown in Mediterranean. Proceedings of the 12th Congress of the European Society for Agronomy (ESA 12), Helsinki, Finland, 20- 24 August 2012.

 

 1. Karapanos, C., M. Chandra, K.A. Akoumianakis H.C. Passam and A.A. Alexopoulos (2015). The ripening and quality characteristics of cherry tomato fruit in relation to the time of harvest. Acta Horticulturae, 1079, 495-500.
 2. Alexopoulos, A., I.C. Karapanos, K.A. Akoumianakis and H.C. Passam (2015). Effect of postharvest application of plant growth regulators on the storage life of tubers grown from true potato seed (TPS). Acta Horticulturae, 1079, 627-632.
 3. Karanisa, , K. Akoumianakis, A. Alexopoulos and I. Karapanos (2015). Effect of postharvest application of carvone on potato tubers grown from true potato seed (TPS). Agriculture and Climate Change – Adapting Crops to Increased Uncertainty (AGRI 2015), Amsterdam, The Netherlands, 15-17 February 2015. Procedia Environmental Sciences, 29: 166-167.
 4. Paraskevopoulou T., A. Spentzas, K. Lahaniotis, I. Karapanos, D. Perdikis and P. Londra (2017). The establishment of a wildflower meadow “designed” for people to harvest. Acta Horticulturae, 1189, 119-124.

 

·      ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 

 1. Passam H.C., I.C. Karapanos and A.A. Alexopoulos (2011). The biological basis of fruit quality. In: Breeding For Fruit Quality (Eds. M.A. Jenks, P. Bebeli), pp. 5-38, Wiley- Blackwell, Ames, IA, USA.

 

·      ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

 1. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2009). Τα σταυρανθή λαχανικά και η διαιτητική τους αξία. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 2-6.
 2. Καραπάνος  Ι.Χ.   και   Χ.Κ.   Πάσσαμ   (2009).   Μετασυλλεκτική   μεταχείριση   και αποθήκευση σταυρανθών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 10/2009: 70-72.
 3. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2010). Ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.

Γεωργία-Κτηνοτροφία, 7/2010: 28-34.

 1. Πάσσαμ Χ.Κ., Ι.Χ. Καραπάνος και Α.Α. Αλεξόπουλος (2012). Ποικιλίες και υβρίδια τομάτας που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 2/2012: 36-43.
 2. Καραπάνος Ι.Χ. (2013). Το ραδίκι και το αντίδι. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 34-42.
 3. Πάσσαμ Χ.Κ. και Ι.Χ. Καραπάνος (2013). Κριτήρια ποιότητας και αποθήκευση των φυλλωδών λαχανικών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 120-127.

 

 1. Καραπάνος Ι.Χ. και Χ.Κ. Πάσσαμ (2013). Διατροφική αξία φυλλωδών λαχανικών και παράγοντες που την επηρεάζουν. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 6/2013: 128-135.

 

·      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

 1. Ολύμπιος Χ.Μ και Ι.Χ. Καραπάνος (1996). Επίδραση της διακοπτόμενης νυχτερινής θέρμανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας στην αγγουριά θερμοκηπίου (Cucumis sativus L.). Πρακτικά 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Τόμος 5ος, σελ. 270-273.
 2. Καραπάνος Ι., Χ. Ολύμπιος, Χ. Πάσσαμ και Κ. Ακουμιανάκης (1999). Επίδραση διαφόρων χημικών ουσιών στην in vitro βλαστικότητα της γύρης της τομάτας (Lycopersicon esculentum Mill.) σε ημιστερεά υποστρώματα. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 7ος, σελ. 210-213.
 3. Πάσσαμ Χ., Δ. Πάμπαλος και Ι. Καραπάνος (1999). Σποροπαραγωγή φασολιού ανάλογα με τη διάρκεια της άρδευσης. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 7ος, σελ. 275-277.
 4. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, Κ. Ακουμιανάκης και Α. Αλεξόπουλος (2003). Εποχιακή μεταβολή της βιωσιμότητας και παραγωγής της γύρης στην τομάτα θερμοκηπίου (Lycopersicon esculentum Mill.). Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο.,

Τόμος 11ος (A), σελ. 77-80.

 1. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, Κ. Ακουμιανάκης και Κ. Ρεκούμη (2003). Μελέτη της αναπνευστικής δραστηριότητας της γύρης της τομάτας κατά τα αρχικά στάδια της in vitro βλάστησής της. Επίδραση αναπνευστικών υποστρωμάτων και uncouplers. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 11ος(B), σελ. 137-140.
 2. Αλεξόπουλος Α., Χ.Κ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2003). Επίδραση του χρόνου φύτευσης και του μεγέθους του μητρικού ριζώματος στην παραγωγή του ζιγγίβερι (Zingiber officinale Rosc.). Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 11ος(B), σελ. 23-26.
 3. Ι. Καραπάνος, Α. Κέφη, Δ. Παπαχαραλάμπους και Χ. Ολύμπιος (2005). Επίδραση του είδους του άγαρ και της προσθήκης ανοργάνων αλάτων στην in vitro βλάστηση της γύρης της τομάτας (Lycopersicon esculentum Mill.) σε ημιστερεά υποστρώματα. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος(Α), σελ. 547-550.
 4. Ι. Καραπάνος, Κ. Αναστασιάδου, Γ. Τρισόκκας, Χ. Πάσσαμ και Κ. Ακουμιανάκης (2005). Επίδραση του κλαδέματος στην ανάπτυξη και παραγωγή της τομάτας τύπου

 

“cherry” (Lycopersicon esculentum var cerasiforme Mill.) σε χειμερινή καλλιέργεια στο θερμοκήπιο. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος (Β), σελ. 447-450.

 1. Χ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος, Δ. Σάββας, Χ. Μυλωνάκη και Ν. Παναγή (2005). Επίδραση της αλατότητας στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά του φασολιού. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος(Β), σελ. 493-496.
 2. Κ. Ακουμιανάκης, Μ. Γιακουμάκη και Ι. Καραπάνος (2005). Επίδραση της νιτρικής λίπανσης στην ανάπτυξη, παραγωγή και σπογγοποίηση της γογγυλόριζας του ραπανιού (Raphanus sativus L.). Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 12ος(Β), σελ. 497-
 3. Χ. Ολύμπιος, Δ. Σάββας, Α. Σάββα, Α. Γούμενου και Ι. Καραπάνος (2007). Αλληλεπίδραση υποκειμένων εμβολιασμού και αλατότητας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και  την  ποιότητα  των  καρπών  τομάτας.  Πρακτικά  23ου   Συνεδρίου  της

Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 763-766.

 1. Κ. Ακουμιανάκης, Ν. Μουστάκας, Δ. Σάββας και Ι. Καραπάνος (2007). Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος(Β), σελ. 767-770.
 2. Α. Αλεξόπουλος, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2007). Επίδραση της σκίασης και της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη και παραγωγή του ζιγγίβερι (Zingiber officinale Rosc.). Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος(Β), σελ. 799-802.
 3. Δ. Σάββας, Δ. Γιώτης, Μ. Μπακέα, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2007). Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου σε υδροπονική καλλιέργεια κολοκυθιού στο θερμοκήπιο. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος(Β), σελ. 839-842.
 4. Γ. Λυκοκανέλλος, Δ. Σάββας, Η. Βαρλάγκας, Χ. Λιότσος, Ι. Καραπάνος και Ν. Συγριμής (2007). Επίδραση αλατότητας NaCl στην απορρόφηση Na, Cl και Κ σε κλειστή υδροπονική  καλλιέργεια  τομάτας.  Πρακτικά  23ου   Συνεδρίου  της  Ε.Ε.Ε.Ο.,

Τόμος 13ος (Β), σελ. 847-850.

 1. Ι. Καραπάνος, Χ. Πάσσαμ, Κ. Ακουμιανάκης και Α. Αλεξόπουλος (2007). Επίδραση τροποποιημένων ατμοσφαιρών  στα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  της  τομάτας  τύπου

«cherry» (Lycopersicon esculentum var cerasiforme Mill.). Πρακτικά 23ου  Συνεδρίου

της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 13ος (Β), σελ. 975-978.

 1. Καραπάνος Ι., Ε. Σκανδάλου, Κ. Ρηγάκης, Α. Αλεξόπουλος και Κ. Ακουμιανάκης (2011). Μελέτη της επίδρασης δύο μεθόδων υποβοήθησης της καρπόδεσης σε δύο

 

υβρίδια τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 24ου  Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 14ος (Β), σελ 705-710.

 1. Αλεξόπουλος Α., Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Μ. Παπαγιαννοπούλου και Χ. Πάσσαμ (2011). Επίδραση του κλαδέματος στην παραγωγή υπαίθριας καλλιέργειας μπάμιας. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 14ος(Β), σελ 729-734.
 2. Χρηστάκη Μ., Γ. Τσανικλίδης, Γ. Τσιλικόχρυσος, Π. Διαμαντόπουλος, Ι. Καραπάνος και Γ. Αϊβαλάκις (2010). Ανοσοεντοπισμός της καρβοξυκινάσης του PEP σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερμους καρπούς τομάτας τύπου cherry. Περιλήψεις Εργασιών, 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Καρπενήσι, 20-22 Μαΐου 2010, σελ.
 3. Καρανίσα Θ., Α. Αλεξόπουλος, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2012). Επίδραση τηςμετασυλλεκτικής εφαρμογής αμπσισικού οξέος (ΑΒΑ) και διθειάνθρακα (CS2) σε ώριμους κονδύλους πατάτας παραγόμενους από βοτανικό σπόρο (TPS). Πρακτικά 25ου

Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 259-261.

 1. Ακουμιανάκης Κ., Ν. Μουστάκας και Ι. Καραπάνος (2012). Επίδραση τριών επιπέδων αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή του σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L.). Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος(Α), σελ 272-274.
 2. Αλεξόπουλος Α., Κ. Ακουμιανάκης, Ι. Καραπάνος και Θ. Καρανίσα  (2012). Συγκριτική μελέτη οργανικής και ανόργανης λίπανσης στην παραγωγή δύο υβριδίων πατάτας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 282-284.
 3. Καραπάνος Ι., Α. Αλεξόπουλος, Κ. Χριστόπουλος, Ν. Φλώρος και Κ. Ακουμιανάκης (2012). Σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστικών ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου “cherry” σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος(Α), σελ 285-287.
 4. Γρηγορίου Φ., Γ. Αϊβαλάκις, Ι. Καραπάνος, Γ. Τσανικλίδης και Χ.Κ. Πάσσαμ (2012). Επίδραση της φωσφορυλάσης του αμύλου στα επίπεδα των υδατανθράκων σε ένσπερμους και άσπερμους καρπούς τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου

της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 294-296.

 1. Μακρογιάννη Δ., Ι. Καραπάνος, Κ. Ακουμιανάκης, Ν. Βογιατζηδάκη και Χ.Κ. Πάσσαμ (2012). Συγκριτική μελέτη της μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς ένσπερμων και άσπερμων καρπών τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο.,

Τόμος 15ος (Α), σελ 297-299.

 1. Αλεξόπουλος Α., Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Α. Αλεξανδρόπουλος και Κ. Κομινός (2012). Συγκριτική μελέτη της επίδρασης οργανικής  και  ανόργανης  λίπανσης στην

 

ανάπτυξη και παραγωγή του μπρόκολου. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος (Α), σελ 309-311.

 1. Τσανικλίδης Γ., Γ. Λιακόπουλος, Ι. Καραπάνος, Κ. Δελής, Α.Ε. Νικολοπούλου, Π. Κατινάκης, Χ.Κ. Πάσσαμ και Γ. Αϊβαλάκις (2012). Μελέτη της συγκέντρωσης του ασκορβικού οξέος σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερμους καρπούς τομάτας τύπου “cherry”. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 15ος(Α), σελ 315-318.
 2. Σκουλούδη Μ.Α., Ε. Λαζαρίδη, Γ. Ντάτση, Ι. Καραπάνος, Π. Μπεμπέλη και Δ. Σάββας (2014). Μορφολογικός χαρακτηρισμός και προσδιορισμός του κατάλληλου σταδίου συγκομιδής λοβών τοπικών πληθυσμών βίγνας. Περιλήψεις εργασιών, 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγχώριο Γενετικό Υλικό. Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014.
 3. Καραπάνος Ι., Χ.Κ. Πάσσαμ, Μ. Χάνδρα, Α. Αλεξόπουλος και Κ. Ακουμιανάκης (2015). Συγκριτική μελέτη χαρακτηριστικών ωρίμανσης καρπών cherry τομάτας φυσιολογικής και τεχνητής ωρίμανσης. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος

16ος (B), σελ. 53-57.

 1. Τσαμαϊδή Δ., Α. Δάλλας, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Επίδραση της σκίασης στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα του άνηθου (Anethum graveolens L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος(B), σελ. 60-64.
 2. Αλεξόπουλος Α., Θ. Καρανίσα, Κ. Ακουμιανάκης, Σ. Καρράς, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Επίδραση φυτορρυθμιστικών ουσιών στην in vitro βλάστηση των οφθαλμών των κονδύλων της πατάτας (Solanum tuberosum L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος(B), σελ. 71-74.
 3. Καρανίσα Θ., Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2015). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής της παραφίνης και της θερμοκρασίας στην αποθήκευση κονδύλων πατάτας που παρήχθησαν από βοτανικό σπόρο (TPS). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος(B), σελ. 78-81.
 4. Ακουμιανάκης Κ., Ι. Καραπάνος, Α. Αλεξόπουλος, Ν. Παπανδρέου και Σ. Νικολάου (2015). Επίδραση της αλατότητας στο σταμναγκάθι (Cichorium spinosum) και του ασβεστίου στη γαλατσίδα (Reichardia picroides) στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά τους. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος(B), σελ. 83-86.
 5. Αλεξόπουλος Α., Ν. Δημητρούλης, Μ. Χατζησάββα, Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος και Χ. Πάσσαμ (2015). Μελέτη της επίδρασης της οργανικής και ανόργανης λίπανσης στη σποροπαραγωγή του φασολιού (Phaseolus vulgaris L.). Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της

Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 16ος (B), σελ. 218-221.

 

 1. Παπανδρέου Α., Μ.Α. Σκουλούδη, Ε. Λαζαρίδη, Γ. Ντάτση, Δ. Σάββας και Ι. Καραπάνος (2016). Προσδιορισμός των μορφολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νωπών λοβών τοπικών πληθυσμών αμπελοφάσουλου (Vigna unquiculata ssp. unguiculata και V. unquiculata ssp. sesquipedalis). Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος(Β), σελ. 26-32.
 2. Αλεξόπουλος Α., Θ. Τριτάρης, Α. Κώτσιρας, Ι. Καραπάνος, Θ. Καρανίσα και Κ. Ακουμιανάκης (2016). Επίδραση της παρουσίας η μη του ακραίου μεριστώματος στην ανάπτυξη του κονδύλου πατάτας σε αεροπονικό σύστημα καλλιέργειας. Πρακτικά 27ου

Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος (Β), σελ. 44-50.

 1. Καραμαλάκη Ε., Ι. Καραπάνος και Κ. Ακουμιανάκης (2016). Επίδραση τριών επιπέδων αζώτου στην ανάπτυξη και μετασυλλεκτική συμπεριφορά τριών λαχανευόμενων ειδών  καλλιεργούμενων  σε  σύστημα  επίπλευσης.  Πρακτικά  27ου

Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος (Β), σελ. 65-69.

 1. Ακουμιανάκης Κ., Ν. Μουστάκας, Ε. Κάκαρη, Ι. Καραπάνος και Α. Αλεξόπουλος (2016). Επίδραση αλατότητας σε χαρακτηριστικά ανάπτυξης και ανόργανης θρέψης σε φυτά κρίταμου Crithmum maritimum L. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος

17ος (Β), σελ. 74-77.

 1. Καρανίσα Θ., Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος και Ι. Καραπάνος (2016). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής πτητικών ουσιών στο λήθαργο και στην αποθήκευση κονδύλων πατάτας από βοτανικό σπόρο (TPS). Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο.,

Τόμος 17ος (Β), σελ. 83-88.

 1. Τρυφωνόπουλος Ι., Δ. Μακρογιάννη, Χ. Νάτση, Ε. Τσαντίλη, Κ. Ακουμιανάκης και Ι. Καραπάνος (2016). Επίδραση της μετασυλλεκτικής εφαρμογής υψηλής συγκέντρωσης CO2  στην  ποιότητα  και  τη  συντηρησιμότητα  καρπών  φράουλας.  Πρακτικά  27ου

Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος (Α), σελ. 332-338.

 1. Μακρογιάννη Δ., Ι. Καραπάνος και Χ.Κ. Πάσσαμ (2016). Εποχιακή διακύμανση της παραγωγής και βιωσιμότητας γύρης μελιτζάνας. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος(Β), σελ. 98-101.
 2. Καραπάνος Ι., Δ. Μακρογιάννη, Α. Γιαννοπούλου, Μ. Λυκάκη, Ε. Παυλάκος και Κ. Ακουμιανάκης (2016). Διερεύνηση της εφαρμογής σκευάσματος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλατότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Ο., Τόμος 17ος (Β), σελ. 139-145.
 1. Συμμετοχή ως    ερευνητής      –    επιστημονικός      συνεργάτης      στα    εξής    ερευνητικά προγράμματα:

 

 • «Μελέτη της φυσιολογίας της καρπόδεσης της τομάτας θερμοκηπίου» (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Γ.Π.Α.) από 1/5/1997 έως και 30/4/1999.
 • «Μελέτη της διακοπής του ληθάργου του πατατόσπορου και τελειοποίηση της τεχνικής καλλιέργειάς του στη Νάξο» με φορέα υλοποίησης του Γ.Π.Α., 1/8/1999 έως και 31/3/2000.
 • «Ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για καλλιέργεια των φυτών θερμοκηπίου σε κλειστά υδροπονικά συστήματα με σκοπό την αποφυγή νιτρορρύπανσης και  χρήσης  χημικών  απολυμαντικών  εδάφους».  Πρόγραμμα

«Αρχιμήδης», για την ενίσχυση της έρευνας στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Ηπείρου, από 1/1/2004 έως και 31/12/2006.

 • «Εντατική παραγωγή πατατόσπορου» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, φορέα χρηματοδότησης το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, από 1/1/2006 έως 31/12/2008.
 • «Συστήματα καλλιέργειας στην Ευρώπη βασιζόμενα στα ψυχανθή – Legume- supported cropping systems for Europe-Legume futures». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από 1/3/2010 έως 28/2/2014.
 • «EUROLEGUME: Επέκταση της καλλιέργειας ψυχανθών στην Ευρώπη μέσω βιώσιμων συστημάτων καλλιέργειας με στόχο την παραγωγή πρωτεΐνης τόσο για την ανθρώπινη διατροφή όσο και για ζωοτροφές». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. από 1/1/2014 έως 31/12/2017. Υπεύθυνος για το πακέτο εργασίας 4 (WP4) του προγράμματος όσον αφορά το Γ.Π.Α., που σχετίζεται με την ποιότητα, τα διατροφικά χαρακτηριστικά και τη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των παραγόμενων προϊόντων.
 • Πρόγραμμα COST, Action FA 1204 “Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions”, στο πακέτο εργασίας WG4 (Rootstock-mediated improvement of fruit quality) από 1/10/2012 έως 30/9/2016.
 • «Μύηση και υποστήριξη της νέας γενιάς για την ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα  με   στόχο   την   ανόρθωση   της   ελληνικής   οικονομίας»   με   φορέα

 

χρηματοδότησης το πανεπιστήμιο “Rutgers, The State University of New Jersey”, από 5/10/2015 έως 15/12/2015.

 • “TOMRES: Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model”. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α., από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 1. Επιστημονικός υπεύθυνος των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων στο Γ.Π.Α.:
  • «Αξιολόγηση διαφυλλικής εφαρμογής και υδρολίπανσης σκευάσματος της Compo Ελλάς Α.Ε στην ανάπτυξη φυτών αγγουριού και φασολιού σε διάφορα επίπεδα αλατότητας» από 1-12-2014 έως 31-12-2015, με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Compo Ελλάς Α.Ε.
  • «Μελέτη της εφαρμογής λιπασμάτων με βάση το χλωριούχο κάλιο της ICL Fertilizers, στην ανάπτυξη, παραγωγή και ποιότητα των κονδύλων, σε ανοιξιάτικη καλλιέργεια πατάτας», από 1-3-2016 έως 31-11-2016, με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Medilco Hellas Α.Ε.
  • «Study of the effect of biostimulants and inhibitors on the growth, nutritional status, yield and product quality of greenhouse tomato and field potato cultivated during spring in Greece», από 1/3/2018 έως 30/4/2019, με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Eurochem Agro
  • «Μελέτη της επίδρασης βιοδιεγερτών στην αντιμετώπιση της αλατότητας σε φθινοπωρινή καλλιέργεια τομάτας και ανοιξιάτικη καλλιέργεια αγγουριάς στο θερμοκήπιο», από 1/9/2018 έως 31/10/2019 με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία Compo Expert Ελλάς Α.Ε.
 2. Επιβλέπων της ερευνητικής επίσκεψης του επιστημονικού υπότροφου Dr. Boyan Arnaoudov, ερευνητή του Maritsa VCRI (Vegetable Crops Research Institute) στο Plovdiv της Βουλγαρίας, στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. μεταξύ 30/4/2018 και 27/7/2018.
 3. Επικουρική συμμετοχή στην εκτέλεση πειραμάτων, συμβουλευτικό έργο στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων και στη συγγραφή μεγάλου αριθμού διπλωματικών μελετών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α., από το 1995 έως το
 4. Κριτής ερευνητικών εργασιών στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά “Scientia Horticulturae”, “HortScience”, “Journal of Horticultural Science and Biotechnology”,

 

“Plant Growth Regulation”, “European Journal of Horticultural Science”, “Journal of Food Science and Technology”, “Agronomy”, “Archives of Agronomy and Soil Science”, “NFS Journal”, “African Journal of Agricultural Research”, “Bulletin of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture”, “African Journal of Biotechnology” και “American Journal of Experimental Agriculture”.