Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προσφερόμενα Μαθήματα

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλειρεγειών σε συνεργασία με αλλα εργαστήρια του Τμήματος  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών” .

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία, β) Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια και γ) Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες : Link

 

Κανονισμός σπουδών ΠΜΣ

Κανονισμός ΠΜΣ

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών παρέχει τα παρακάτω μαθήματα στο συγκεκριμένο ΠΜΣ:

Τίτλος   Διδάσκοντες
Υδροπονία   Δ. Σάββας
Κατασκευή & Λειτουργία Θερμοκηπίων   Δ. Σάββας

Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών Και Ανθοκομικών Φυτών

Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία Και Τεχνολογία Νωπών Λαχανικών Και Ανθέων

Αρχές Αειφορικής Καλλιέργειας Κηπευτικών

 

Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου

Επ. Καθ. Ι. Καραπάνος, Αναπλ. Καθ. Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου

Ομ. Καθ. Κ. Ακουμιανάκης

     

 

ΕΑΠ-Δ.Π.Μ.Σ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία

 

 

 

 

ΚΥΚ-52