Δρ. Γεωργία Ντάτση

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Γεωργία Ντάτση

Ερευνήτρια

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Ιερά Οδός 75

11855 Βοτανικός, Αθήνα

E-mail: ntatsi @ aua.gr

Ερευνήτρια στο αντικείμενο της Λαχανοκομίας στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Έχει λάβει πτυχίο γεωπόνου στην ειδικότητα της Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό  δίπλωμα από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδακτορικό δίπλωμα από το Τµήµα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στις Κηπευτικές Καλλιέργειες. Από το 2014 έως και το 2017 ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τµήµατος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων σε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα στο πλαίσιο συμβάσεων Π.Δ. 407/80, πανεπιστημιακού υποτρόφου και εργαστηριακού συνεργάτη αντίστοιχα. Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 39 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, 19 επιστημονικές εργασίες σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 2 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και πάνω από 60 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής άρθρων επιστημονικών περιοδικών και μέλος της International Society for Horticultural Science (ISHS) και της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ). Υπήρξε εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST FA1204 με τίτλο «Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions» και Αρχισυντάκτρια (Editorial Coordinator) στο ίδιο πρόγραμμα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας και διαχειρίστρια σε 5 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ειδικότερα το LEGUME FUTURES (FP7, 2010-2014), το AGRICOM (LLP, 2012-2013) το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020) και πολλά εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με κηπευτικές καλλιέργειες.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με:

 • τις ανάγκες θρέψης των κυριότερων κηπευτικών που καλλιεργούνται υδροπονικά στο θερμοκήπιο
 • τη θρέψη και λίπανση των κηπευτικών στο έδαφος
 • τον εξοπλισμό των υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • την κατάστρωση συνταγών για καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού και πιπεριάς καλλιεργούμενα σε κλειστό υδροπονικό σύστημα.
 • την αξιολόγηση εγχώριων ηφαιστιογενών υλικών (πχ. Ελαφρόπετρα) για χρήση ως υπόστρωμα υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • την άρδευση υδροπονικών κηπευτικών καλλιεργειών
 • το μικροκλίμα του θερμοκηπίου
 • τη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κηπευτικών
 • τη μελέτη της διατροφικής αξίας των κηπευτικών
 • τη μετασυλλεκτική φυσιολογία φυλλωδών λαχανικών
 • τη φυσιολογία της καταπόνησης που προκαλείται από υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων, χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη νερού, ατμοσφαιρικό όζον, αζώτου, βαρέων μετάλλων και θρεπτικών στοιχείων (Ca, Mn, Zn κλπ) σε κηπευτικές καλλιέργειες
 • τη χρήση εμβολιασμού κηπευτικών καλλιεργειών για αντιμετώπιση καταπονήσεων από αβιοτικούς παράγοντες
 • τον μεταβολισμό των κηπευτικών υπό συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης (metabolomics)
 • την αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών κηπευτικών με στόχο την ανάπτυξη νέων ποικιλιών για διατροφή ανθρώπων και ζώων, καθώς και περαιτέρω χρήση τους σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης
 • τη βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών καλλιεργειών
 • τη χρήση βιοδιεργετών (biostimulants) και μικροοργανισμών (βάκιλος, τριχόδερμα) σε κηπευτικές καλλιέργειες για την αντιμετώπιση καταπονήσεων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
 • την ταξινόμηση διαφόρων φυλών Rhizobium με στόχο την αυξημένη βιολογική αζωτοδέσμευση στα γεωργικά οικοσυστήματα στα οποία καλλιεργούνται και ψυχανθή, μέσω της δημιουργίας εμπορικών σκευασμάτων αζωτοβακτηρίων.
 • τη βιολογική αζωτοδέσμευση ψυχανθών
 • τις εκπομπές αέριων θερμοκηπίου

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 

 1. Ropokis Α., Ntatsi, G., Kittas, C., Katsoulas, N., Savvas, D., 2018. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under Mediterranean climate conditions. Frontiers in Plant Science (in press).
 2. Karkanis, A., Ntatsi, G., Lepse, L., Fernandez, J., Kronberga, A., Olle, M., Alsina, I., Pereira, G., Balliu, A., Fogelberg, F., Vaagen, I., Rewald, B., Rosa, E., Savvas, D., 2018. Revealing new germaplsm and agronomy features of faba bean to improve the European cropping systems. Frontiers in Plant Science 9:1115.
 3. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Savvas, D., 2018. Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems. Archives of Agronomy and Soil Science doi.org/10.1080/03650340.2018.1501155
 4. Bodner, G., Kronberga, A., Lepse, L., Olle, M., Vågen, I.M., Rabante, L., Fernández, J.A., Ntatsi, G., Balliu, A., Rewald, B., 2018. Trait identification of faba bean ideotypes for Northern European environments. European Journal of Agronomy, 96, 1-12.
 5. Petropoulos, S.A., Pereira, C., Ntatsi, G., Danalatos, N., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2018. Nutritional value and chemical composition of Greek artichoke genotypes. Food Chemistry, 267, 296-302
 6. Neocleous, D., Ntatsi, G., 2018. Seasonal variations of antioxidants and other agronomic features in soilless production of selected fresh aromatic herbs. Scientia Horticulturae, 234, 290-299.
 7. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Bebeli, P., Savvas, D., 2018. Impact of variety and farming practices on growth, yield, weed flora and symbiotic nitrogen fixation in faba bean cultivated for fresh seed production. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 68:7, 619-630.
 8. Chatzigianni, M., Alkhaled, B., Livieratos, I., Stamatakis, A., Ntatsi, G., Savvas, D., 2018. Impact of nitrogen source and supply level on growth, yield and nutritional value of two contrasting ecotypes of Cichorium spinosum grown hydroponically. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98 (4), 1615-1624.
 9. Ntatsi, G., Gutiérrez-Cortines, M.E., Karapanos, I., Barros, A., Weiss, J., Balliu, A., Rosa, E.A.D.S., Savvas, D., 2018. The quality of leguminous vegetables as influenced by preharvest factors. Scientia Horticulturae, 232, 191-205.
 10. Petropoulos, S.A., Fernandes, Â., Antoniadis, V., Ntatsi, G., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2018. Chemical composition and antioxidant activity of Cichorium spinosum leaves in relation to developmental stage. Food Chemistry, 239, 946-952.
 11. Petropoulos, S.A., Fernandes, Â., Ntatsi, G., Petrotos, K., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2018. Nutritional value, chemical characterization and bulb morphology of Greek Garlic landraces. Molecules, 23 (2), art. no. 319.
 12. Petropoulos, S., Fernandes, Â., Karkanis, A., Ntatsi, G., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2017. Successive harvesting affects yield, chemical composition and antioxidant activity of Cichorium spinosum. Food Chemistry, 237, 83-90
 13. Lazaridi, E., Ntatsi, G., Savvas, D., Bebeli, P.J., 2017. Diversity in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) local populations from Greece. Genetic Resources and Crop Evolution, 64 (7), 1529-1551.
 14. Tampakaki, A.P., Fotiadis, C.T., Ntatsi, G., Savvas, D., 2017. A novel symbiovar (aegeanense) of the genus Ensifer nodulates Vigna unguiculata. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 (13), 4314-4325.
 15. Lazaridi, E., Ntatsi, G., Fernández, J.A., Karapanos, I., Carnide, V., Savvas, D., Bebeli, P.J., 2017. Phenotypic diversity and evaluation of fresh pods of cowpea landraces from Southern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 (13), 4326-4333.
 16. Karapanos, I., Papandreou, A., Skouloudi, M., Makrogianni, D., Fernández, J.A., Rosa, E., Ntatsi, G., Bebeli, P.J., Savvas, D., 2017. Cowpea fresh pods – a new legume for the market: assessment of their quality and dietary characteristics of 37 cowpea accessions grown in southern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 (13), 4343-4352
 17. Carvalho, M., Bebeli, P.J., Pereira, G., Castro, I., Egea-Gilabert, C., Matos, M., Lazaridi, E., Duarte, I., Lino-Neto, T., Ntatsi, G., Rodrigues, M., Savvas, D., Rosa, E., Carnide, V., 2017. European cowpea landraces for a more sustainable agriculture system and novel foods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 (13), 4399-4407.
 18. Neocleous, D., Ntatsi, G., Savvas, D., 2017. Physiological, nutritional and growth responses of melon (Cucumis melo) to a gradual salinity built-up in recirculating nutrient solution. Journal of Plant Nutrition, 40 (15), 2168-2180.
 19. Ntatsi, G., Aliferis, K.A., Rouphael, Y., Napolitano, F., Makris, K., Kalala, G., Katopodis, G., Savvas, D., 2017. Salinity source alters mineral composition and metabolism of Cichorium spinosum. Environmental and Experimental Botany, 141, 113-123.
 20. Ntatsi, G., Savvas, D., Papasotiropoulos, V., Katsileros, A., Zrenner, R.M., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2017. Rootstock sub-optimal temperature tolerance determines transcriptomic responses after long-term root cooling in rootstocks and scions of grafted tomato plants. Frontiers in Plant Science, 8, art. no. 911.
 21. Savvas, D., Öztekin, G.B., Tepecik, M., Ropokis, A., Tüzel, Y., Ntatsi, G., Schwarz, D., 2017. Impact of grafting and rootstock on nutrient-to-water uptake ratios during the first month after planting of hydroponically grown tomato. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 92 (3), 294-302.
 22. Petropoulos, S., Di Gioia, F., Ntatsi, G., 2017. Vegetable organosulfur compounds and their health promoting effects. Current Pharmaceutical Design, 23 (19), 2850-2875.
 23. Tampakaki, A.P., Fotiadis, C.T., Ntatsi, G., Savvas, D., 2017. Phylogenetic multilocus sequence analysis of indigenous slow-growing rhizobia nodulating cowpea (Vigna unguiculata) in Greece. Systematic and Applied Microbiology, 40 (3), 179-189.
 24. Agathokleous, E., Saitanis, C.J., Burkey, K.O., Ntatsi, G., Vougeleka, V., Mashaheet, A.M., Pallides, A., 2017. Application and further characterization of the snap bean S156/R123 ozone biomonitoring system in relation to ambient air temperature. Science of the Total Environment, 580, 1046-1055.
 25. Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Ferreira, I.C.F.R., 2017. Long-term storage of onion and the factors that affect its quality: A critical review. Food Reviews International, 33 (1), 62-83.
 26. Petropoulos, S.A., Levizou, E., Ntatsi, G., Fernandes, Â., Petrotos, K., Akoumianakis, K., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2017. Salinity effect on nutritional value, chemical composition and bioactive compounds content of Cichorium spinosum. Food Chemistry, 214, 129-136.
 27. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Ntatsi, G., Levizou, E., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2016. Nutritional profile and chemical composition of Cichorium spinosum LWT – Food Science and Technology, 73, 95-101.
 28. Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Fernandes, Â., Barros, L., Barreira, J.C.M., Ferreira, I.C.F.R., Antoniadis, V., 2016. Long-term storage effect on chemical composition, nutritional value and quality of Greek onion landrace «vatikiotiko». Food Chemistry, 201, 168-176.
 29. Karkanis, A., Ntatsi, G., Kontopoulou, C.-G., Pristeri, A., Bilalis, D., Savvas, D., 2016. Field pea in european cropping systems: Adaptability, biological nitrogen fixation and cultivation practices. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44 (2), 325-336.
 30. Petropoulos, S.Α., Karkanis, A., Fernandes, Â., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., Petrotos, K., Lykas, C., Khah, E., 2015. Chemical composition and yield of six genotypes of common purslane (Portulaca oleracea): an alternative source of omega-3 fatty acids. Plant Foods for Human Nutrition, 70 (4), 420-426.
 31. Savvas, D., Ntatsi, G., 2015. Biostimulant activity of silicon in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 66-81.
 32. Petropoulos, S.A., Fernandes, Â., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., 2015. Morphological, nutritional and chemical description of «vatikiotiko», an onion local landrace from Greece. Food Chemistry, 182, 156-163.
 33. Ntatsi, G., Savvas, D., Kläring, H.-P., Schwarz, D., 2014. Growth, yield, and metabolic responses of temperature-stressed tomato to grafting onto rootstocks differing in cold tolerance. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139 (2), 230-243.
 34. Petropoulos, S.A., Olympios, C., Ropokis, A., Vlachou, G., Ntatsi, G., Paraskevopoulos, A., Passam, H.C., 2014. Fruit volatiles, quality, and yield of watermelon as affected by grafting. Journal of Agricultural Science and Technology, 16 (4), 873-885.
 35. Ntatsi, G., Savvas, D., Huntenburg, K., Druege, U., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2014. A study on ABA involvement in the response of tomato to suboptimal root temperature using reciprocal grafts with notabilis, a null mutant in the ABA-biosynthesis gene LeNCED1. Environmental and Experimental Botany, 97, 11-21.
 36. Savvas, D., Ntatsi, G., Barouchas, P., 2013. Impact of grafting and rootstock genotype on cation uptake by cucumber (Cucumis sativus) exposed to Cd or Ni stress. Scientia Horticulturae, 149, 86-96.
 37. Ntatsi, G., Savvas, D., Druege, U., Schwarz, D., 2013. Contribution of phytohormones in alleviating the impact of sub-optimal temperature stress on grafted tomato. Scientia Horticulturae, 149, 28-38.
 38. Savvas, D., Savva, A., Ntatsi, G., Ropokis, A., Karapanos, I., Krumbein, A., Olympios, C., 2011. Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield, and quality of salinized tomato. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 174 (1), 154-162.
 39. Savvas, D., Papastavrou, D., Ntatsi, G., Ropokis, A., Olympios, C., Hartmann, H., Schwarz, D., 2009. Interactive effects of grafting and manganese supply on growth, yield, and nutrient uptake by tomato. HortScience, 44 (7), 1978-1982.

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών

 1. Βilalis, D., Karkanis, A., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Bebeli, P., Savvas, D., 2015. Wild mustard (Sinapis arvensis) and corn poppy (Papaver rhoeas L.) competition with four pea varieties cultivated following conventional or organic farming practices. Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 443-444. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 11633
 2. Βilalis, D., Karkanis, A., Angelopoulou, F., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Lazaridi, E., Savvas, D., 2015. Effect of organic and mineral fertilization on root growth and mycorrhizal colonization of pea crops (Pisum sativum). Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 288-294. DOI: 10.15835/buasvmcn-hort: 11497
 3. Savvas, D., Ntatsi, G., Passam, H.C., 2008. Plant nutrition and physiological disorders in greenhouse grown tomato, pepper and eggplant. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2, 45-61

 Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 1. Savvas, D., Ntatsi, G., Drakatos S., 2018. A Decision Support System to automatically calculate and readjust nutrient solutions in commercial soilless cultivations XXX International Horticultural Congress. Innovation and New Technologies in Protected Cultivation (3rd International Symposium), Istanbul, Turkey, 12-16 August 2018. Acta Horticulturae, (submitted)
 2. Gatsios, A., Ntatsi, G., Celi, L., Tampakaki, A., Savvas, D. 2018. Assessing the possibility to use legume plants as cover crops or intercrops in organic tomato production to optimize NUE XXX International Horticultural Congress. Organic Horticulture for Wellbeing of the Environment and Population (2nd International Symposium), Istanbul, Turkey, 12-16 August 2018. Acta Horticulturae, (submitted)
 3. Kalozoumis, P., Ntatsi, G., Marakis, G., Simou, E., Tampakaki. A., Savvas, D. 2018. Impact of grafting and different promoting growth rhizobacteria strains on the performance of tomato plants grown hydroponically under combined drought and nitrogen stress. XXX International Horticultural Congress. Soilless Culture (2nd International Symposium), Istanbul, Turkey, 12-16 August 2018. Acta Horticulturae, (submitted)
 4. Karavidas, I., Yfantopoulos, D., Ntatsi, G., Ntanasi, T., Dardas, I., Tampakaki, A., Savvas, D. 2018 Comparison of soil-N availability and greenhouse gas emissions in a field cultivated with legume or non-legume plants during the winter in a Mediterranean environment. XXX International Horticultural Congress. Water and Nutrient Relations and Management of Horticultural Crops, Istanbul, Turkey, 12-16 August 2018. Acta Horticulturae, (submitted)
 5. Savvas, D., Ntatsi, G., Vlachou, M., Vrontani, C., Rizopoulou, E., Fotiadis, C., Ropokis, A., Tampakaki, A., 2018. Impact of different rhizobial strains and reduced N supply on growth, yield and nutrient uptake in cowpea grown hydroponically. GreenSys 2017, Acta Horticulturae (submitted).
 6. Karapanos, I., Bempi, S., Makrogianni, D., Tsekouras, A., Ntatsi, G., Savvas, D. 2018. Postharvest behaviour and quality changes of green pods of cowpea (Vigna unguiculata unguiculata) in relation to storage temperature and plastic packaging, VI International Postharvest Unlimited Conference, 2017 Acta Horticulturae, (accepted)
 7. Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Fernandes, A., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R., 2018. Chemical composition and quality of various garlic (Allium sativum) genotypes cultivated in Greece III International Symposium on Horticulture in Europe SHE2016, Acta Horticulturae, (accepted).
 8. Ropokis, Α., Savvas, D., Giagtzoglou, P., Ginosatis, S., Ntatsi, G., Kittas, C., Katsoulas, N., 2016. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under Mediterranean climate conditions. Acta Horticulturae 1170, 687-693
 9. Patakioutas, G., Dimou, D., Yfanti, P., Karras, G., Ntatsi, G., Savvas, D., 2016. Root inoculation with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum sp. lycopersici in two Greek landraces of tomato grown on perlite. Acta Horticulturae 1168, 277-286
 10. Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D., 2016. Impact of organic practices on growth, yield, greenhouse gas emissions and biological nitrogen fixation by three local pea landraces. Acta Horticulturae 1164, 77-84
 11. Anesti, S., Fasoli, K., Petropoulos, S.A., Ntatsi, G., Antoniadis, V., Ferreira, I.C.F.R., 2016. Effect of ammonium fertilizer on growth and quality of Cichorium spinosum plants. VII International Scientific Agriculture Symposium Book of Proceedings, 827-833
 12. Fernandes, Â., Petropoulos, S., Ntatsi, G., Barros, L.,. Ferreira, I.C.F.R., 2016. Cebola ‘‘Vatikiotiko’’ nativa da Grécia: Composição química e nutricional. Livro de Atas do XIII Encontro de Química dos Alimentos, Book of Proceedings,. 103-105
 13. Savvas, D., Ropokis, A., Ntatsi, G., Kittas, C., 2016. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. Acta Horticulturae 142, 443-448.
 14. Petropoulos, S.A., Fernandes, A., Barros, L., Barreira, J.C.M., Ferreira, I.C.F.R., Ntatsi, G., Antoniadis, V. 2016. Effect of storage on quality features of local onion landrace ‘Vatikiotiko’ Acta Horticulturae 143, 125-131.
 15. Patakioutas, G., Dimou, D., Kostoula, O., Yfanti, P., Paraskevopoulos, A. Ntatsi, G., Savvas, D., 2015. Inoculation of tomato roots with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporumsp. lycopersici and improve nutrient uptake and yield. Acta Horticulturae 1107, 141-148
 16. Savvas, D., Ntatsi, G., Rodopoulou, M., Goumenaki, F., 2014. Nutrient uptake concentrations in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system under Mediterranean climatic conditions as influenced by irrigation schedule, Acta Horticulturae, 1034, 545-552.
 17. Savvas, D., Ntatsi, G., Moiras, N., Tsakalidis, A., Ropokis, A., Liopa-Tsakalidi, A., 2012. Impact of grafting and rootstock on the responses of cucumber to heavy metal stress. Acta Horticulturae 960, 49-56
 18. Lycoskoufis, I., Mavrogiannopoulos, G., Savvas, D., Ntatsi, G., 2012. Impact of salinity due to a high concentration of NaCl or to a high concentration of nutrients on tomato plants. Acta Horticulturae 952, 689-696
 19. Ntatsi, G., Savvas, D., Schwarz, D., 2012. Role of abscisic acid in the adaptation of grafted tomato to moderately suboptimal temperature stress. Acta Horticulturae 952, 295-302
 20. Petropoulos, S., Olympios, C., Ntatsi, G., Passam, C., 2012. Effects of grafting and salinity on agronomic characteristics and ion uptake by cucumber plants grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 952, 637-644
 21. Savvas, D., Patakioutas, G., Ntatsi, Karras, G., 2008. Application of some systemic pesticides via the root system in substrate grown crops under conditions of complete nutrient solution recycling. Acta Horticulturae 819, 451-458

Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια ξενόγλωσσων βιβλίων

 1. Savvas, D., Ntatsi, G., Barouchas, P. 2017. Chapter 2. Soil conservation, soil fertility and plant nutrition management In: Good Agricultural Practices for Greenhouse Vegetable in South-Eastern-European countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Plant Production and Protection Paper, 53-78
 2. Rouphael, Y., Venema, J.H., Edelstein, M., Savvas, D., Colla, G., Ntatsi, G., Ben-Hur, M., Kumar, P., Schwarz, D. 2017. Grafting as a tool to tolerate abiotic stresses. In Vegetable Grafting: Principles and Practices. CABI, 171-215

 

 1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.
 2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TOMRES: A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 42 μήνες με έναρξη την 1-6-2017.
 3. Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp), με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 039 (ΟΠΣ 1695) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020». Διάρκεια υλοποίησης: 3 έτη με έναρξη την 1-1-2017
 4. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.
 5. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) LEGUME FUTURES με τίτλο: «Legume-supported cropping systems for Europe» (Κωδικός EU: 245216 CP-FP). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-3-2010
 6. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST FA1204 με τίτλο «Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions». Διάρκεια έργου: 2006-2008 (2013-2016)
 7. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα AGRICOM “ Transfer of the Water Competences Model to AGRIcultural COMpetences” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation – Call 2011». Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 05.0233. Διάρκεια: 1-10-2011 έως 30-9-2013.
 8. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ««Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», το οποίο συντόνησε το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Πατακιούτας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια έργου: 2012-2015.
 9. Ερευνητικό Έργο «Transnational Network for SME Support in the Animal Breeding and Horticultural Sector – AGRO-START” το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Διάρκεια Σύμβασης: Από 05/5/2014 έως 28/11/2014.
 10. Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη» και κωδικό ΕΛΚΕ 34.0231, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΛΑΒΑ Α.Ε. Διάρκεια έργου: 01/11/2010 μέχρι 31/10/2012.
 11. Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Κηπευτικών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μελέτη περίπτωσης με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας σε υδροπονική θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας στην περιοχή του Μαραθώνα» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Σάββα. Διάρκεια έργου: 01/03/2016 έως 31/12/2016