Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Υπολόγισμού Θρεπτικών Διαλυμάτων

             Ερευνητικά Προγράμματα

TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe

A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model