Διδάσκοντες:

Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής

Διδάσκοντες Εργαστηρίου:

1) Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής και

2) Ανδρέας Ροπόκης, ΕΔΙΠ

Περίληψη

Αντικείμενο του μαθήματος ‘Υδροπονικές Καλλιέργειες’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα συστήματα, τον εξοπλισμό και τα υποστρώματα των υδροπονικών καλλιεργειών, καθώς και στην  παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων. Έμφαση δίνεται στην άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών, καθώς και στις ανάγκες θρέψης των κυριότερων λαχανικών και δρεπτών ανθέων που καλλιεργούνται υδροπονικά στο θερμοκήπιο.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να πραγματοποιήσει μία τεχνική μελέτη για υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών στο θερμοκήπιο, να καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο κηπευτικό ως παραγωγός σε υδροπονικό σύστημα, να υπολογίζει θρεπτικά διαλύματα, να παρέχει συμβουλές  σε παραγωγούς για την υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών και να εργασθεί σε θερμοκήπια που καλλιεργούν κηπευτικά σε ανοιχτά ή κλειστά υδροπονικά συστήματα.

 

Σημειώσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ-Κείμενο

ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ-Πίνακες

Παραδόσεις

1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

2-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

3-ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

4-ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5-ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΕΨΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

7-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

8-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9-ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

10-ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

 

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Προοπτικές των υδροπονικών καλλιεργειών.

Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών (κλειστά ή ανοιχτά υδροπονικά συστήματα, καλλιέργεια σε υποστρώματα ή σε καθαρό θρεπτικό διάλυμα, καλλιέργεια σε σάκους, φυτοδοχεία, κανάλια, NFT, επιπλέουσες υδροπονικές καλλιέργειες, αεροπονία, λοιπά συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους).

Εξοπλισμός υδροπονικών καλλιεργειών (συστήματα παρασκευής – παροχής θρεπτικού διαλύματος και συλλογής των απορροών, υποδοχείς υποστρωμάτων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου της υδρολίπανσης).

Υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών (ορισμοί, φυσικές και χημικές ιδιότητες υποστρωμάτων, ειδική περιγραφή: άμμος, περλίτης, πετροβάμβακας, ελαφρόπετρα, βερμικουλίτης, διογκωμένη άργιλος, λοιπά ηφαιστειακά υλικά, συνθετικά πορώδη υλικά, τύρφη, κοκκόχωμα, φλοιοί δένδρων, πριονίδι, υποπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών, κ.λπ.).

Παρασκευή θρεπτικού διαλύματος. Ιδιότητες θρεπτικών διαλυμάτων, σύνθεση θρεπτικών διαλυμάτων, απαιτούμενα λιπάσματα,  δυσκολίες κατάρτισης θρεπτικού διαλύματος με επιθυμητή σύνθεση, επίτευξη επιθυμητών τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας, pH και αναλογιών θρεπτικών στοιχείων, αυτοματοποίηση διαδικασίας παρασκευής θρεπτικών διαλυμάτων. Έλεγχος & αναπροσαρμογές θρεπτικού διαλύματος σε ανοιχτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα (ρύθμιση ολικής συγκέντρωσης αλάτων και pH στο περιβάλλον των ριζών, ρύθμιση αναλογιών θρεπτικών στοιχείων, επίδραση θρεπτικού διαλύματος στην ποιότητα των κηπευτικών στις υδροπονικές καλλιέργειες, αλληλεπιδράσεις συνθηκών περιβάλλοντος και χαρακτηριστικών θρεπτικού διαλύματος). Συσσώρευση αλάτων στα κλειστά υδροπονικά συστήματα και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

Απολύμανση ανακυκλούμενου θρεπτικού διαλύματος στα κλειστά υδροπονικά συστήματα (τοποθέτηση του προβλήματος, συνθήκες μετάδοσης παθογόνων που επικρατούν στα κλειστά υδροπονικά συστήματα, μέθοδοι απολύμανσης του θρεπτικού διαλύματος.

Άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών (συστήματα άρδευσης, μέθοδοι υπολογισμού αρδευτικού νερού στις υδροπονικές καλλιέργειες, ομοιομορφία παροχής νερού, αυτοματοποίηση άρδευσης, άρδευση και παροχή O2 στις ρίζες των φυτών στις καλλιέργειες εκτός εδάφους).

Ειδικό μέρος: Τεχνικές καλλιέργειας και ανάγκες θρέψης των κυριότερων λαχανικών και ανθοκομικών φυτών θερμοκηπίου που καλλιεργούνται εκτός εδάφους.

Η παραπάνω ύλη περιλαμβάνεται κατά 100% στο Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα:

Σάββας, Δ., 2012. Καλλιέργειες εκτός εδάφους. Υδροπονία, Υποστρώματα. Εκδόσεις Αγροτύπος, Αθήνα. (ISBN 9789607667441), σελ. 525.

ΒΙΒΛΙΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (Συγγραφέας Δ. Σάββας)

Σελίδες:      

13-27

29-53

57-71

175-200

256 -288

305-327

338-342

355-365

377-412

 

Πηγές Μελέτης

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1.        Σάββας, Δ., 2013. Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους. Υδροπονία – Υποστρώματα. Εκδόσεις Αγροτύπος, Αθήνα.

2.        Μαυρογιαννόπουλος, Γ., 2005. Υδροπονικές Εγκαταστάσεις. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Scientia Horticulturae

Journal of Horticultural Science and Biotechnology

European Journal of Horticultural Science

Journal of the American Society for Horticultural Science

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του μαθήματος που περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνει:

α) Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

β)  Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (την πλέον σωστή απάντηση, όλες τις σωστές απαντήσεις μιας ερώτησης, αντιστοιχία λέξεων δύο σειρών, σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις κλπ    (100%)

 

ΙΙ. Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διαμορφώνεται από:

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την ανάθεση 3 εργαστηριακών ασκήσεων και βασίζεται στη βαθμολόγηση τους από τον διδάσκοντα.