Διδάσκοντες:

Ι. Καραπάνος

Περίληψη

Το μάθημα «Φυσιολογία και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών» στοχεύει στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών στους φοιτητές σχετικά με την τεχνική και τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας διαφόρων ειδών κηπευτικών για σποροπαραγωγή, καθώς και τις διαδικασίες κατά την παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία και διανομή των σπόρων των κηπευτικών. Γίνεται επίσης αναφορά στη φυσιολογία της βλάστησης, του ληθάργου και της γήρανσης των σπόρων με έμφαση στα είδη των λαχανικών, όπως και σε μεταχειρίσεις για τη βελτίωση της βλαστικότητας και της βλαστικής δύναμης, καθώς και την άρση του ληθάργου των σπόρων αυτών.

Παράλληλα, στο πρακτικό μέρος του μαθήματος, το οποίο διδάσκεται στο εργαστήριο, πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις σε σχέση με την επίδραση της θερμοκρασίας στη βλάστηση των σπόρων διαφόρων ειδών κηπευτικών, μελετάται η εφαρμογή διαφόρων μεταχειρίσεων (π.χ. ωσμωβελτίωση, επέμβαση με φυτορρυθμιστικές ουσίες) για τη βελτίωση της βλάστησης και την άρση του ληθάργου (π.χ. θερμολήθαργος μαρουλιού) σπόρων κηπευτικών και γίνεται πρακτική άσκηση σε μεθόδους που εφαρμόζονται για την εκτίμηση της ποιότητας των σπόρων των κηπευτικών (π.χ. μέθοδοι εκτίμησης βλαστικότητας και βλαστικής δύναμης, μέτρηση περιεχόμενης υγρασίας σπόρων κ.ά.)

Παραδόσεις

Πηγές μελέτης

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Πάσσαμ Χ., (2013). Σποροπαραγωγή Κηπευτικών. Εκδόσεις Έμβρυο, σελ. 592.
  2. Πάσσαμ Χ., (2004). Φυσιολογία και τεχνολογία πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών (Εργαστηριακές ασκήσεις). Εκδόσεις Γ.Π.Α., 35 σελ.
  3. Ξυνιάς, Ι.Ν. και Τοκατλίδης, Ι.Σ. (2013). Σποροπαραγωγή. Θεωρία και Ασκήσεις. Εκδόσεις Έμβρυο, σελ. 292.
  4. George, R.A.T. (2009). Vegetable seed production (3rd). CABI Publishing, Oxforshire, U.K., 320p.
  5. Elias S.G., Copeland L.O., McDonald M.B. and Baalbaki R.Z. (2012). Seed Testing. Principles and Practices. Michigan State University Press, 354p.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Seed Science and Technology
  2. Seed Science Research
  3. Journal of Seed Science

Seed Technology Journal

Αξιολόγηση Φοιτητών

. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Η εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθορίζεται από:

  1. Ατομική εκτέλεση κατά τη συμμετοχή των φοιτητών στο εργαστήριο και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων (30%)

Τελική γραπτή εξέταση η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης (70%)