Διδακτορικές διατριβές

Θανόπουλος, Χαράλαμπος (2012). Παράγοντες που επηρεάζουν τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του καρπού της πιπεριάς κατά την ανάπτυξη, ωρίμανση και αποθήκευση. Σελ. 249

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/30397

Ντάτση Γεωργία (2013) Επίδραση του εμβολιασμού στην ανάπτυξη, την παραγωγή, την ποιότητα και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της τομάτας σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών (Impact of grafting on growth, yield, quality, and physiological characteristics of tomato grown under sub-optimal temperature conditions). Σελ. 164. 2 τ. (164, 247 σ.).

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29946

Τσαμαϊδή, Δήμητρα (2014). Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης, της εποχής σποράς και της καταπόνησης στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην ποιότητα και στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά του άνηθου (Anethum graveolens L.). Σελ. 214

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35541

Κοντοπούλου, Χάρις-Κωνσταντίνα (2015). Εφαρμογή αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων σε συμβατικό, βιολογικό και υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας νωπού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) και επιπτώσεις της στην παραγωγή, τη βιολογική αζωτοδέσμευση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σελ. 197

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36648