Ιωάννης Καραβίδας

Ιωάννης Καραβίδας

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4538

E-mail: karavidas@aua.gr

Ο κ. Ιωάννης Καραβίδας, το 2017 αποφοίτησε από το τμήμα της Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και από τις αρχές του 2018 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι: «Επίδραση εμβολιασμού με ριζόβια και συστήματος αμειψισποράς στην βιολογική αζωτοδέσμευση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την παραγωγή σε βιολογική καλλιέργεια φασολιού για παραγωγή νωπών λοβών». Η πτυχιακή του μελέτη επικεντρώθηκε στην επίδραση του εμβολιασμού με αζωτοβακτήρια σε υδροπονική καλλιέργεια αμπελοφάσολου στην ανοχή του σε υδατικές συνθήκες καταπόνησης και πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Γ.Π.Α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα  αφορούν την βιολογική γεωργία, συστήματα αμειψισποράς, την βιολογική αζωτοδέσμευση, υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Την περίοδο αυτή είναι μέλος στην ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος TRUE (HORIZON 2020) στο εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών (ΓΠΑ).

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Ανακοινώσεις σε συνέδρια
1. Karavidas, I., Yfantopoulos, D., Ntatsi, G., Ntanasi, Th., Dardas, I., Savvas, D. Comparison of soil-N availability in a field cultivated with legume or non-legume plants during the winter in a Mediterranean environment. Proceedings of International Society for Horticultural Science (ISHS). XXX International Horticultural Congress. Water and Nutrient Relations and Management of Horticultural Crops. 12-16 August 2018, Istanbul, Turkey.
2. Γ. Ντάτση, Ι. Καραβίδας, Γ. Γιαννίκος, Α. Ροπόκης, Α. Ταμπακάκη, Δ. Σάββας 2017. Επίδραση διαφορετικών στελεχών αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και μειωμένης παροχής νερού στην ανάπτυξη και στην βιολογική αζωτοδέσμευση αμπελοφάσουλου, 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), Θεσσαλονίκη στις 16-20 Οκτωβρίου 2017.
3. Γ. Ντάτση, Μ. Βλάχου, Ι. Καραβίδας, Α. Ροπόκης, Α. Ταμπακάκη, Δ. Σάββας 2017. Επίδραση διαφορετικών στελεχών αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων και μειωμένης παροχής αζώτου στην ανάπτυξη και στην βιολογική αζωτοδέσμευση αμπελοφάσουλου, 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), Θεσσαλονίκη στις 16-20 Οκτωβρίου 2017

Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.