Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη

 

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp), με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 039 (ΟΠΣ 1695) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020». Διάρκεια υλοποίησης: 3 έτη με έναρξη την 1-1-2017

Ερευνητικά Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν