Ερευνητικά Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

 

 

 

 

 

 

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Towards a common quality control and food chain traceability system for the Greek – Italian primary sector of activity – AGROQUALITY», το οποίο συντόνισε η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Μάνος). Διάρκεια Σύμβασης: 1/2/2012 έως 30/9/2013

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ««Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», το οποίο συντόνισε το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Πατακιούτας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια σύμβασης: από 15-10-2012 μέχρι 14-10-2015

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με την εγκατάσταση πρασίνου σε κτίρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις», το οποίο συντόνισετο Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Βάρρας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια σύμβασης: από 1-11-2012 μέχρι 31-3-2015.

 

  • Ερευνητικό Έργο «Transnational Network for SME Support in the Animal Breeding and Horticultural Sector – AGRO-START” το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Διάρκεια Σύμβασης: Από 05/5/2014 έως 28/11/2014.

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Κηπευτικών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μελέτη περίπτωσης με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας σε υδροπονική θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας στην περιοχή του Μαραθώνα» και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Σάββα. Διάρκεια έργου 01/03/2016 έως 31/12/2016

 

  • Eρευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη» και κωδικό ΕΛΚΕ 34.0231, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΛΑΒΑ Α.Ε. Διάρκεια έργου: Από 01/11/2010 μέχρι 31/10/2012

 

  • Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: “Improvement of stress tolerance using rootstocks” (“Erhöhung von Stresstoleranz durch den Einsatz von Unterlagen”) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή και υλοποιείται από το Γερμανικό Ερευνητικό Ίδρυμα «Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops Großbeeren und Erfurt» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Dr. Dietmar Schwarz. Διάρκεια Προγράμματος: 1/1/2010 – 31/12/2012