Διονύσιος Υφαντόπουλος

 

Διονύσιος Υφαντόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 529 4536

E-mail: yfantopoulos@aua.gr

Ο κ. Διονύσιος Υφαντόπουλος, ολοκλήρωσε το 2013 τις προπτυχιακές του σπουδές ως Τεχνολόγος Γεωπόνος στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου – Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας  και το 2016 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στον επιστημονικό τομέα «Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία» από το Π.Μ.Σ «Επιστήμες & Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τις αρχές του 2017 είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δημήτριου Σάββα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την θρέψη και λίπανση των κηπευτικών, με τα διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας των κηπευτικών (θερμοκήπιο, υπαίθρια), με σχέδια αμειψισποράς, με την ικανότητα της βιολογικής αζωτοδέσμευσης, με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και θέματα σχετικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες των κηπευτικών. Η προπτυχιακή του εργασία αφορούσε την καταπολέμηση εντόμων σε προϊόντα αποθηκών, εφαρμόζοντας εντομοπαθογόνους νηματώδεις και η μεταπτυχιακή του διατριβή αφορούσε την συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών παραδοσιακών ποικιλιών ψυχανθών κηπευτικών (αρακά και κουκιών) σχετικά με την παραγωγικότητα, την ικανότητα βιολογικής αζωτοδέσμευσης και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 2 εργασίες δημοσιευμένες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που διαθέτουν impact factor στο Journal Citation Reports, 1 επιστημονική εργασία σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 5 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε 3 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το EUROLEGUME (FP7, 2014-2017), το TRUE (H2020, 2017-2020) και το TOMRES (H2020, 2017-2020).

Δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών
1. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Savvas, D., 2018. Evaluation of the field performance, nitrogen fixation efficiency and competitive ability of pea landraces grown under organic and conventional farming systems. Archives of Agronomy and Soil Science doi.org/10.1080/03650340.2018.1501155
2. Ntatsi, G., Karkanis, A., Yfantopoulos, D., Olle, M., Travlos, I., Thanopoulos, R., Bilalis, D., Bebeli, P., Savvas, D., 2018. Impact of variety and farming practices on growth, yield, weed flora and symbiotic nitrogen fixation in faba bean cultivated for fresh seed production. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 68:7, 619-630.

Δημοσιεύσεις σε πλήρη πρακτικά διεθνών συνεδρίων
1. Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D. 2017. Impact of organic practices on growth, yield, and greenhouse gas emissions by pea landraces. Acta Horticulturae, 1164, pp. 77-84. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1164.10

Ανακοινώσεις σε συνέδρια
1. Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D., 2016. Impact of organic practices on growth, yield, greenhouse gas emissions and biological nitrogen fixation by three local pea and faba bean landraces Second International Legume Society Conference, Lisbon, Portugal, October 11-14, 2016
2. Ntatsi, G., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Bilalis, D., Savvas, D., 2017. Soil N availability and crop performance in a 3-year rotation of pea, faba bean and cabbage. International Conference LEGATO-EUROLEGUME, Advances in grain legume cultivation and use, September 27th to 28th, 2017 Novi Sad, Serbia
3. Υφαντόπουλος, Δ., Ντάτση, Γ., Καρκάνης, Α., Μπιλάλης, Δ., Σάββας, Δ.. 2017. Επίδραση της αμειψισποράς με ψυχανθή κηπευτικά και της βιολογικής αζωτοδέσμευσης σε συμβατική και βιολογική καλλιέργεια λάχανου, 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ), Θεσσαλονίκη στις 16-20 Οκτωβρίου 2017
4. Υφαντόπουλος, Δ., Ντάτση, Βουγελέκα, Β. Αράπης, Γ. Καρκάνης, Α. Σάββας, Δ., 2017. Επίδραση  του συστήματος παραγωγής (βιολογικό ή συμβατικό) και της αμειψισποράς με ψυχανθή κηπευτικά  στις εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O) σε καλλιέργεια λάχανου. 28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ),  Θεσσαλονίκη στις 16-20 Οκτωβρίου 2017
5. Savvas, D., Yfantopoulos, D., Karavidas, I., Ntatsi, G. 2018. Comparison of soil-N availability and greenhouse gas emissions in a field cultivated with legume or non-legume plants during the winter in a Mediterranean environment . Proceedings of International Society for Horticultural Science (ISHS). XXX International Horticultural Congress. Water and Nutrient Relations and Management of Horticultural Crops. 12-16 August 2018, Istanbul, Turkey.

1. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TRUE: TRansition paths to sUstainable legume based systems in Europe» (Κωδικός EU: 727973). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-4-2017.
2. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020) με τίτλο: «TOMRES: A novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 42 μήνες με έναρξη την 1-6-2017.
3. Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.